Komunikat

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.), uchwały nr XIII/93/2019 Rady Miasta Żagań z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Bema – Sosnowa w Żaganiu, a także na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu w dniach od 11 sierpnia 2022 r. do 2 września  2022 r., w siedzibie Urzędu Miasta  Żagań, pl. Słowiański 17, pokój nr 25 w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17 sierpnia 2022 r. w pokoju nr 25 od godz. 1100 do godz. 1200.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego.

Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: a.blaszczyk@um.zagan.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, na adres Urząd Miasta w Żaganiu, 68 – 100 Żagań, pl. Słowiański 17 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 września 2022 r.

Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2070 ze zm.):

  • opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym

lub

  • opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag będzie Burmistrz Miasta Żagań.

Załączniki:

Prognoza oddziaływania na środowisko

Projekt uchwały MPZP

Rysunek planu