Komunikat

W związku z wejściem w życie w dniu 20 września 2022 r. ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, informujemy o możliwości składania przez tzw. podmioty wrażliwe wniosków o przyznanie dodatku z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

Zgodnie z nowymi przepisami dodatek mogą otrzymać tzw. podmioty wrażliwe, które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub pelletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, pelletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności. Ustawa nie dotyczy podmiotów wrażliwych, których źródło ogrzewania zasilane jest paliwem gazowym z sieci. Podmioty te zostały objęte ulgą w ramach tzw. ochrony taryfowej.

Do podmiotów wrażliwych, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 4 ww. ustawy zalicza się:

 1. podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby udzielania tych świadczeń;
 2. jednostki organizacyjne pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej;
 3. noclegownie albo ogrzewalnie, o których mowa w art. 48a ust. 3 albo 4 ustawy o pomocy społecznej;
 4. jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w rozumieniu art. 2 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 5. podmioty systemu oświaty, o którym mowa w art. 2 ustawy Prawo oświatowe;
 6. podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1-7 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 7. podmioty prowadzące żłobek lub klub dziecięcy, a także dzienny opiekun, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
 8. kościoły lub inne związki wyznaniowe, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania;
 9. podmioty prowadzące działalność kulturalną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
 10. podmioty prowadzące działalność archiwalną, o której mowa w art. 22 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 11. ochotnicze straże pożarne, w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych;
 12. placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 ustawy o pomocy społecznej;
 13. rodzinne domy pomocy, o których mowa w art. 52 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej albo mieszkania chronione, o których mowa w art. 53 tej ustawy;
 14. centra integracji społecznej, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;
 15. kluby integracji społecznej, o których mowa w art. 18 ustawy o zatrudnieniu socjalnym;
 16. warsztaty terapii zajęciowej i zakłady aktywności zawodowej w rozumieniu art. 10a ust. 1 ustawy i art. 29 ust 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 17. organizacje pozarządowe albo podmioty w rozumieniu art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 18. spółdzielnie socjalne w rozumieniu art. 2 ustawy o spółdzielniach socjalnych.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. oryginały lub kopie poświadczone urzędowo lub notarialnie potwierdzające uprawnienie do reprezentowania podmiotu;
 2. dokumenty sprzedaży będące podstawą do wyliczenia wysokości dodatku.

Wysokość dodatku dla podmiotów wrażliwych ustala się zgodnie ze wzorem:

D = (Zk − Skp) x 0,4,

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

D – wysokość dodatku dla podmiotów wrażliwych, wyrażoną w złotych,

Zk -zakładany średni roczny koszt zakupu paliwa wykorzystywanego na potrzeby ogrzewania, stanowiący iloczyn jego średniej ceny zakupu obliczonej na podstawie dokumentów sprzedaży dotyczących roku dostaw 2022 oraz średniej rocznej ilości tego paliwa przyjętej do obliczenia Skp, wyrażony w kwocie brutto w złotych, przy czym dokumenty sprzedaży powinny obejmować co najmniej 50% średniej rocznej ilości paliwa przyjętej do obliczenia Skp,

Skp – średni roczny koszt zakupu paliwa wykorzystywanego na potrzeby ogrzewania, obliczony
z dwóch wybranych lat z okresu trzech lat (2019 – 2021) poprzedzających złożenie wniosku o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych, stanowiący sumę iloczynów wykazanych na dokumentach sprzedaży cen zakupu tego paliwa oraz jego ilości, podzieloną przez dwa, wyrażony w kwocie brutto w złotych; w przypadku gdy dane główne źródło ciepła było wykorzystywane w okresie krótszym niż dwa lata poprzedzające złożenie wniosku o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych, obliczenia średniego rocznego kosztu są wykonywane dla tego okresu.

Warunkiem bezwzględnym otrzymania dodatku dla podmiotów wrażliwych jest potwierdzenie uzyskania wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków do dnia 20 września 2022 r.

Wniosek o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych należy złożyć do dnia 30 listopada 2022 r. na piśmie lub za pomocą systemu ePUAP. Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wnioski w wersji papierowej należy złożyć w punkcie informacji Urzędu Miasta Żagań, pl. Słowiański 17.

Szczegóły dotyczące wsparcia w ramach rządowej tarczy energetycznej, w tym wnioski do pobrania oraz praktyczne informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiskawww.gov.pl/klimat oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Żagań www.urzadmiasta.zagan.pl.

Do pobrania:

 1. Wniosek o przyznanie dodatku dla podmiotów wrażliwych
 2. Instrukcja do wypełnienia wniosku
 3. Arkusz do obliczenia wysokości dodatku dla podmiotów wrażliwych