Strefa Asnyka w Żaganiu

Burmistrz Miasta Żagań ogłosił przetarg nieograniczony na sprzedaż największej działki położonej w strefie gospodarczej przy ul. Asnyka w Żaganiu. Nieruchomość jest niezabudowana i składa się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 1982/15, 1304/13, 1304/14, 1305/6, 1305/10, 1974/7, 1975/16 o łącznej powierzchni wynoszącej 2.9971 ha.

Strefa przy ul Asnyka

Grunt położony jest w sąsiedztwie zabudowy o przeznaczeniu produkcyjno–usługowym i magazynowym oraz niskiej zabudowy mieszkaniowej. Od północno – wschodniej strony nieruchomości przebiega obwodnica miejska (w ciągu DK 12). Dojazd odbywa się drogą przystosowaną do ruchu ciężkiego.

Teren nieruchomości jest równy, a dostępność do sieci infrastruktury technicznej dobra – w północnej części działki znajduje się sieć wodna oraz kanalizacja deszczowa, natomiast sieci elektryczna oraz sanitarna usytuowane są w drodze dojazdowej do nieruchomości.

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę usługowo – produkcyjną z dopuszczeniem funkcji magazynowo – składowej. Maksymalna wysokość budynków z wyłączeniem konstrukcji i urządzeń technologicznych wynosi 15 metrów. Powierzchnia zabudowy do 70% powierzchni działki.

Przetarg odbędzie się 6 grudnia 2022 r. o godz. 09.00 w siedzibie Urzędu Miasta Żagań ul. Jana Pawła II 15, pokój nr 4 (Pałacyk – sala konferencyjna). Cena wywoławcza nieruchomości: 1.388.000,00 zł. Wadium w wysokości 138.800,00 zł należy wnosić w kasie Urzędu Miasta Żagań lub na konto Bank Santander O/Żagań 39 10902558-0000000640000101 do 30 listopada 2022 r.

Więcej informacji na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Żagań (pokój nr 1, tel. 68 477 1035) lub na stronie internetowej www.bip.zagan.pl.

Strefa przy ul Asnyka

Drugą nieruchomością wyznaczoną na sprzedaż jest grunt położony w strefie gospodarczej przy ul. Asnyka (numery ewidencyjne działek: 1995/10, 1992/7, 1993/6, 1993/7,1995/7, 1996/5) o powierzchni 1,7418 ha.

Działka jest równa, niezabudowana, położona w sąsiedztwie zabudowy o przeznaczeniu produkcyjno–usługowym i magazynowym oraz niskiej zabudowy mieszkaniowej. Posiada bezpośredni dojazd do obwodnicy miejskiej w ciągu DK 12 po nawierzchni przystosowanej do ruchu ciężkiego.

Przy północnej oraz wschodniej granicy nieruchomości znajdują się sieci: wodna, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej. Przez działkę poprowadzony jest kolektor ściekowy, skablowane dwie linie energetyczne, zapas kabla elektrycznego oraz napowietrzna linia średniego napięcia.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę usługowo – składową. Powierzchnia zabudowy wraz z powierzchnią dróg, placów i parkingów nie większa niż 75% powierzchni działki. Dla nowej zabudowy wysokość budynków nie większa niż 10 m.

Przetarg odbędzie się 6 grudnia 2022 r. o godz. 09.30 w siedzibie Urzędu Miasta Żagań ul. Jana Pawła II 15, pokój nr 4 (Pałacyk – sala konferencyjna). Cena wywoławcza: 726.000,00 zł. Wadium w wysokości 72.600,00 zł należy wnosić w kasie Urzędu Miasta Żagań lub na konto Bank Santander O/Żagań:39 1090 2558 0000 0006 4000 0101 do dnia 30 listopada 2022 r. Więcej informacji na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Żagań (pokój nr 1, tel. 68 477 1035) lub na stronie internetowej www.bip.zagan.pl.