Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. informuje, że w związku z powstaniem zapadliny w jezdni na ul. Armii Krajowej 11 (na wjeździe do warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu) wykonano inspekcję TV kanalizacji sanitarnej (kamerowanie sieci kanalizacyjnej), podczas której stwierdzono rozszczelnienie odcinka kanalizacji kamionkowej (przykanalik do nieistniejącego już przedwojennego budynku) na odcinku sieć ogólnospławną – przyłącze. Z uwagi na głębokość posadowienia kanału oraz miejsce awarii tradycyjna metoda naprawy wymaga zamknięcia ruchu samochodowego w obie strony na czas około 3 dni. Aby temu zapobiec ŻWiK Sp. z o.o. zdecydował, że remont przeprowadzony zostanie metodą bezwykopową – poprzez instalację rękawa nasączonego żywicą epoksydową, który zostanie zamontowany pomiędzy studzienkami włazowymi na istniejącej sieci kanalizacyjnej, co zminimalizuje utrudnienia w ruchu drogowym. Zrezygnowanie z wykopu otwartego wpłynie także na bezpieczeństwo istniejących budynków w okolicach wykopu i ruchu pieszych, w tym dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.

Z uwagi na specyfikę wykonywanych prac i niewielką liczbę firm specjalizujących w tego typu metodach ŻWiK Sp. z o.o. zlecił ww. prace i oczekuje na ich realizację. Po wykonanych pracach przez zleceniobiorcę, ŻWiK Sp. z o.o. podejmie niezwłocznie naprawę nawierzchni i odtworzenie asfaltu. O terminie prac poinformujemy w odrębnym komunikacie.