Komunikat

25 października 2022 roku burmistrz Andrzej Katarzyniec ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji Ratusza”, przy ul. Rynek 36 w Żaganiu, prowadzone  w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp.

Przedmiotem zamówienia jest  wykonanie kompleksowej, wielobranżowej dokumentacji  projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z uzyskaniem wszelkich decyzji i pozwoleń na rewitalizację ratusza w Żaganiu  przy ul. Rynek 36, na działce nr 842/4, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 330. Usługę  należy zrealizować nie później jak w ciągu 10 miesięcy od zawarcia umowy.

Termin elektronicznego składania ofert wyznaczono do 8 listopada 2022 roku. Otwarcie ofert  wyznaczono na dzień 8 listopada 2022 r od godziny  12.00.

Link do strony postępowania :

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/c6562ac0-9935-4e61-96da-adc4de0dac35