ŻWiK informuje, że w związku z powstaniem zapadliny w jezdni na ul. Armii Krajowej 11 wykonano inspekcję TV kanalizacji sanitarnej. Monitoring potwierdził rozszczelnienie przedwojennej kanalizacji kamionkowej na odcinku sieć ogólnospławna – przyłącze. Z uwagi na głębokość posadowienia kanału oraz miejsce awarii spółka zdecydowała o wykonaniu remontu metodą bezwykopową. Zainstalowano rękaw nasączony żywicą epoksydową przez studzienki włazowe i utwardzono materiał parą wodną pod ciśnieniem. Dodatkowo wykonano punktowe naprawienie głównego kolektora, co wyklucza całkowicie możliwość powstania kolejnej zapadliny. Remont rurociągu przedłuża jego żywotność o kolejne 50 lat. Prace wykonywano przy częściowym zajęciu pasa ruchu drogowego, co w minimalnym stopniu wpływało na ograniczenie i utrudnienie ruchu drogowego.