Sesja Rady Miasta Żagań

Zawiadamiamy, że LIII sesja Rady Miasta Żagań odbędzie się 30 listopada 2022 r. o godz. 10:00 w Żagańskim Pałacu Kultury w sali Kurlandzkiej. 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z LI sesji Rady Miasta Żagań z dnia 28.10.2022 r. oraz protokołu z LII sesji nadzwyczajnej Rady Miasta Żagań z dnia 14.11.2022 roku
  4. Sprawozdania z działalności między sesjami Komisji Stałych Rady Miasta Żagań.
  5. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Żagań o działalnościach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
  6. Informacja Burmistrza Miasta Żagań z działalności między sesjami Rady Miasta Żagań.
  7. Informacja na temat projektu budżetu Gminy Żagań o statusie miejskim na 2023 rok.
  8. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych.
  9. Uchwały.

a) zmieniająca uchwałę budżetową na 2022 rok Gminy Żagań o statusie miejskim.

b) zmieniającej uchwałę Nr XX/18/2012 Rady Miasta w Żaganiu w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Żaganiu.

c) zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/90/2016 Rady Miasta Żagań z dnia 28 października 2016 roku w sprawie cen biletów za przejazdy autobusami komunikacji miejskiej, określenie osób uprawnionych do bezpłatnych i ulgowych przejazdów, ustalenia opłat z tytułu przewozu zwierząt i rzeczy oraz opłaty dodatkowej.

d) zmieniająca uchwałę Nr XXV/80/2020 Rady Miasta Żagań w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim.

e) w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żagań o statusie miejskim.

f) zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Żagań nr XLVII/302/2022 z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu miasta dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Żaganiu na rok 2022.

g) w sprawie: programu współpracy Gminy Żagań o statusie miejskim z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.

10. Wolne wnioski i informacje.

11. Zamknięcie sesji.