Sesja Rady Miasta Żagań

Informujemy, że LVI sesja Rady Miasta Żagań odbędzie się 29 grudnia 2022 roku o godz. 10:00 w Żagańskim Pałacu Kultury w sali Kryształowej.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z LIII sesji Rady Miasta Żagań z dnia 30.11.2022 r., protokołu z LIV sesji nadzwyczajnej Rady Miasta Żagań z dnia 07.12.2022 r. oraz protokołu z LV sesji nadzwyczajnej Rady Miasta Żagań z dnia 14.12.2022 r.
  4. Sprawozdania z działalności między sesjami Komisji Stałych Rady Miasta Żagań.
  5. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Żagań o działalnościach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
  6. Informacja Burmistrza Miasta Żagań z działalności między sesjami Rady Miasta Żagań.
  7. Uchwały:

a) w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2022 roku.

b) w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2023 – 2036.

c) uchwała budżetowa na 2023 rok Gminy Żagań o statusie miejskim.

– przedstawienie projektu uchwały budżetowej,

– przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

– przedstawienie opinii komisji Rady Miasta,

– przedstawienie ewentualnych autopoprawek przez Burmistrza do projektu uchwały,

– dyskusja nad projektem budżetu,

– głosowanie nad wniesionymi przez Burmistrza autopoprawkami,

– głosowanie nad  projektem uchwały budżetowej.

d) w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żagań o statusie miejskim na 2023 rok.

e) w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu służącego do przewozu przez rodziców do placówek oświatowych dzieci, młodzieży i uczniów z niepełnosprawnościami zamieszkałych na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim.

f) w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta Żagań na 2023 rok.

g) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla miasta Żagania na lata 2023 – 2027.

h) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Graniczna i Kożuchowska w Żaganiu.

i) zmieniająca uchwałę nr XIII/128/2003 Rady Miasta Żagania z dnia 23 października 2003 r. w sprawie nadania nazwy ulicom.

j) w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żagań o statusie miejskim.

k) w sprawie: wyrażenia zgody na podwyższenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Żagań o statusie miejskim z tytułu jego położenia w budynku wpisanym do rejestru zabytków.

l) uchylająca uchwałę nr XL/238/2022 Rady Miasta Żagań z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Lubuskiego.

m) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Żagańskiego.

8. Wolne wnioski i informacje.

9. Zamknięcie sesji.