Ogłoszenie o przetargu

17 stycznia burmistrz Andrzej Katarzyniec ogłosił przetarg na budowę kompleksowego systemu monitoringu wizyjnego na terenie Żagania – Etap I w formule „Zaprojektuj i wybuduj”. Przypominamy, że pozyskaliśmy na ten cel dofinansowanie w wysokości 2 156 000 złotych, co stanowi 98% wartości inwestycji w ramach Programu Inwestycji Strategicznych – PGR.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie  projektu, modernizację i budowę, wykonanie „pod klucz”, opartego na technologii IP systemu monitoringu wizyjnego obejmującego dostawę urządzeń i materiałów oraz montaż i uruchomienie systemu monitoringu na terenie miasta Żagań. Przedmiot zamówienia należy wykonać  na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

Dokumentacja projektowa, na podstawie której będą realizowane roboty budowlane, winna składać się z następujących opracowań i projektów:

  • koncepcje projektowe (rozwiązania organizacyjno-techniczne),
  • część budowlana ( projekty poszczególnych punktów kamerowych,  projekt adaptacji pomieszczeń na cele centrum monitoringu przy ul. Jana Pawła II)
  • część elektryczna – przyłącze do zasilania kamer,
  • projekty wykonawcze dla celów realizacji inwestycji,
  • czasowa organizacja ruchu (na czas prowadzonych robót w pasie drogowym),
  • projekt zabezpieczenia istniejących sieci w razie potrzeby,
  • specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
  • kosztorys robót,
  • harmonogram rzeczowo–finansowy.

Oprócz robót budowlanych Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia dokumentacji budowy, opracowania dokumentacji powykonawczej, a także zgłoszenie zakończenia budowy do odpowiednich instytucji.

Elektroniczne składanie ofert  i otwarcie ofert odbywa się na platformie rządowej e-Zamówienia

https://ezamowienia.gov.pl

Termin do którego można złożyć ofertę : 3 lutego 2023 roku do godziny 10.00.

Identyfikator postępowania: ocds-148610-8d0227a9-9642-11ed-94da-6ae0fe5e7159

Link do strony prowadzonego postępowania :

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-8d0227a9-9642-11ed-94da-6ae0fe5e7159