Wnioski

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żaganiu informuje o możliwości składania wniosków o nowe świadczenie – dodatek gazowy (refundacja podatku VAT). 21 grudnia 2022 r. weszła w życie ustawa o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 poz. 2687). Głównym celem ustawy jest zamrożenie cen gazu m.in. dla odbiorców indywidualnych w 2023 r. na poziomie z 2022 r.

W celu ograniczenia wzrostu kosztów dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych o najniższych dochodach, zużywających paliwa gazowe do celów grzewczych (tj. gaz ziemny wysokometanowy lub zaazotowany, w tym skroplony gaz ziemny oraz propan-butan lub inne rodzaje gazu palnego, dostarczane za pomocą sieci gazowej, a także biogaz rolniczy), w ustawie wprowadzono mechanizm zwrotu podatku VAT poniesionego przez ww. odbiorców za paliwa gazowe dostarczone w 2023 roku.

Komu przysługuje refundacja podatku VAT?

Zwrot kwoty zapłaconego VAT-u doliczonego do rachunku za gaz przysługuje gospodarstwu domowemu, które spełnia łącznie poniższe warunki:

 1. Wpis do CEEB (Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków) głównego źródła ogrzewania gospodarstwa  domowego paliwem gazowym. Wpis do CEEB do dnia 21 grudnia 2022 roku, tj. wejścia w życie ustawy, albo po tym dniu – w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do CEEB.
 2. Opłacona faktura dokumentująca dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2023.
 3. Kryterium dochodowe nie może przekraczać:

– dla gospodarstwa jednoosobowego – 2100 zł miesięcznie,

– w gospodarstwie domowym wieloosobowym – 1500 zł na osobę miesięcznie.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:

 • 2021 rok – w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 lipca 2023 roku;
 • 2022 rok – w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia 2023 roku do dnia 29 lutego 2024 roku.

Załączniki niezbędne do poprawnego złożenia wniosku:

 1. faktura Vat (dokumentująca  dostarczenie paliw gazowych; faktura z zużyciem prognozowanym nie uprawnia do otrzymania rekompensaty podatku VAT),
 2. dowód uiszczenia zapłaty za fakturę VAT.

Wnioski o refundację VAT można składać

 • do 29 lutego 2024 roku – w dowolnym momencie po otrzymaniu faktury VAT,
 • po 29 lutego 2024 roku – w ciągu 30 dni od otrzymania faktury VAT, która jest przedmiotem wniosku.

W jaki sposób i gdzie złożyć wniosek o refundację podatku VAT?

 • wniosek można składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Żaganiu, ul. Włókniarzy 3 (piętro II, pokój nr 29),
 • za pośrednictwem platformy ePUAP (wymagane uwierzytelnienie podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym),
 • przy użyciu aplikacji mObywatel.

Przyznanie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji. Jedynie odmowa przyznania zwrotu podatku VAT, uchylenie lub zmiana wysokości refundacji podatku VAT oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranej refundacji podatku VAT wymagają wydania decyzji.

Informacja o przyznaniu refundacji podatku VAT przesłana będzie na wskazaną przez wnioskodawcę pocztę elektroniczną – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o refundację podatku VAT.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 68 478 22 96.

Wzór wniosku oraz inne dokumenty dostępne na stronie OPS-u.