Sesja Rady Miasta Żagań

Informujemy, że 31 marca br. w sali Kurlandzkiej Żagańskiego Pałacu Kultury o godzinie 10.00 odbędzie się LXIII sesja Rady Miasta Żagań.

Porządek obrad

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z LXI sesji Rady Miasta Żagań z dnia 24.02.2023 r. oraz protokołu z LXII sesji nadzwyczajnej Rady Miasta Żagań z dnia 06.03.2023 r.
  4. Sprawozdania z działalności między sesjami Komisji Stałych Rady Miasta Żagań.
  5. Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście za rok 2022.

– Komendant Powiatowy Policji w Żaganiu

– Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu

– Komendant Straży Miejskiej w Żaganiu

  1. Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w 2022 roku.
  2. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Żagań o działalnościach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
  3. Informacja Burmistrza Miasta Żagań z działalności między sesjami Rady Miasta Żagań.
  4. Uchwały.

a) zmieniająca uchwałę budżetową na 2023 rok Gminy Żagań o statusie miejskim. (1)

b) zmieniająca uchwałę budżetową na 2023 rok Gminy Żagań o statusie miejskim. (2)

c) zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2023-2036.

d) w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu miasta dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Żaganiu na rok 2023.

e) w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim.

f) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żagań o statusie miejskim.

g) w sprawie powołania Komisji doraźnej Rady Miasta Żagań.

h) w sprawie uchwalenia zmiany części graficznej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, terenu pomiędzy ulicami Bolesława Chrobrego i Bolesławieckiej w Żaganiu.

i) w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim w 2023 roku.

10. Wolne wnioski i informacje.

11. Zamknięcie sesji.