Sesja Rady Miasta Żagań

Informujemy, że LXIV sesja Rady Miasta Żagań odbędzie się 28 kwietnia 2023 roku o godz. 10:00 w Żagańskim Pałacu Kultury, w sali Kurlandzkiej.

 Porządek obrad

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z LXIII sesji Rady Miasta Żagań z 31.03.2023 r.
  4. Sprawozdania z działalności między sesjami Komisji Stałych Rady Miasta Żagań.
  5. Informacja na temat działalności i stanu ekonomicznego spółek:

– Miejski Zakład Komunikacyjny w Żaganiu,

– Żagańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego,

– Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje,

– Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania i Robót Drogowych w Żaganiu.

6. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Żagań o działalnościach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

7. Informacja Burmistrza Miasta Żagań z działalności między sesjami Rady Miasta Żagań.

8. Uchwały:

a) zmieniająca uchwałę budżetową na 2023 rok Gminy Żagań o statusie miejskim,

b) w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żagań o statusie miejskim,

c) w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej,

d) zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/195/2021 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,

e) zmieniająca uchwałę nr LI/341/2022 Rady Miasta Żagań z dnia 28.10.2022 r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Starego Miasta” w Żaganiu,

f) w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Osiedla Łąkowa” w Żaganiu,

g) w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego Miasta Żagań Grzegorza Kuźniara,

h) w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego Miasta Żagań Tomasza Nowaka,

i) zmieniająca Uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żagań o statusie miejskim na 2023 rok.

9. Wolne wnioski i informacje.

10. Zamknięcie sesji.