boisko na Długosza

W związku z nierzetelnymi informacjami opublikowanymi w Gazecie Regionalnej i powielanymi w przestrzeni publicznej informujemy, że boisko na ulicy Długosza powstało zgodnie z prawem i w oparciu o wszelkie niezbędne uzgodnienia. Potrzebę budowy boiska osiedlowego zgłosili mieszkańcy. Jak bardzo potrzebna jest ta przestrzeń widać obecnie. Z obiektu korzystają zarówno dzieci, jak i dorośli mieszkańcy osiedla. Do urzędu wpłynęło pismo podpisane przez ponad 300 osób wyrażających sprzeciw wobec decyzji o rozbiórce boiska.

13 maja 2021 roku rozpoczęła się formalnie historia obiektu. Inicjatorzy budowy boiska, radny powiatowy Radosław Kwiecień i radny miejski Tomasz Maciejak, złożyli swój projekt do Budżetu Obywatelskiego. Spełnił on wszystkie wymogi zawarte w uchwale nr XXIX/111/2021 Rady Miasta Żagań z dnia 26.03.2021 r. Zadanie uzyskało wymaganą ilość głosów poparcia (404 poprawnie zweryfikowane głosy), wygrywając z innymi propozycjami mieszkańców. Rada Miasta Żagań przyjęła uchwałę, zgodnie z którą zadanie wpisano do budżetu Gminy Żagań o statusie miejskim na rok 2022.

Zadanie wpisywało się precyzyjnie w zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego pomiędzy ulicą Bolesławiecką i Żarską w Żaganiu, uchwalonego Uchwałą nr XV/74/2007 Rady Miasta Żagań z dnia 13 września 2007 roku. Zgodnie z planem działka 1355/99 przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową z prawem przeznaczenia na teren usług sportu i rekreacji. Powstanie boiska osiedlowego pozostaje w zgodzie z zapisami Planu.

Informacja o ogłoszeniu wyników głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego była podana do publicznej wiadomości 6 sierpnia 2021 roku na stronie Urzędu Miasta, w lokalnej prasie oraz na profilach społecznościowych. Nie było tajemnicą, że na tym obszarze postawiony zostanie obiekt sportowy. Na sąsiednich działkach nie prowadzono wówczas żadnych budów. Dopiero w lutym 2022 roku wydano pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego w sąsiedztwie istniejącego placu zabaw, zatem ponad pół roku po ogłoszonym przez magistrat zamiarze budowy inwestycji na tym terenie.

Ponieważ na działce istniał już plac zabaw (od roku 2015) oraz z uwagi na brak sąsiedztwa jakichkolwiek innych obiektów, z którymi mamy do czynienia dzisiaj, nie obowiązywały odległości w lokalizowaniu placu zabaw wynikające z przepisów wykonawczych. Istniejący plac zabaw został posadowiony zgodnie z Prawem Budowlanym i obowiązującym MPZP, o czym świadczą dokumenty:

Dokumentacja techniczna budowy boiska osiedlowego powstała w oparciu o wniosek złożony w 2021 roku do Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok. Wprowadziła ona na teren nieruchomości boisko osiedlowe, nie zmieniając dotychczasowego przeznaczenia działki.  Plac zabaw nadal się na niej znajduje – jego elementy zostały przesunięte bez wpływu na dotychczasową funkcjonalność! Zgodnie z dokumentacją dokonano korekt posadowienia urządzeń placu zabaw, aby jak najlepiej wykorzystać powierzchnię działki.

Boisko zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego jest boiskiem osiedlowym i nie znajduje odniesienia w Warunkach Technicznych, które określają minimalne odległości od innych obiektów budowlanych.

W toku prac projektowych projektant działający z ramienia Gminy złożył w organie architektoniczno-technicznym zgłoszenie budowy lub wykonania innych robót budowlanych (w dniu 18.05.2022 roku). Zgodnie z Prawem Budowlanym przy realizacji tej inwestycji Gmina Żagań o statusie miejskim zwolniona została z uzyskania pozwolenia na budowę.  Dokonano natomiast zgłoszenia wykonywania robót budowlanych, działając na podstawie art. 30 ust. 2 w zw. z ust 4d ustawy  z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane. 29 czerwca 2022 roku Gmina Żagań o statusie miejskim otrzymała zaświadczenie o braku sprzeciwu do złożonego zgłoszenia.

Zgodnie z prawem to po stronie inwestora, który realizował swoje zamierzania budowlane (budynki mieszkalne) w sąsiedztwie placu zabaw, spoczywał rygor dostosowania się do istniejącej zabudowy poprzez zachowanie stosownych odległości. Z dokumentów będących w posiadaniu Urzędu Miasta jasno wynika, że był on świadomy, że budowa domu prowadzona jest „tuż przy istniejącym placu zabaw” (prośba p. Macieja B., która wpłynęła do Punktu Informacji 23.06.2022 r. o możliwość korzystania z istniejącej drogi – działki 1355/77).

Po uzyskaniu dokumentacji technicznej wraz z niezbędnymi zgodami wydział inwestycji 12 lipca 2022 roku złożył do wydziału zamówień publicznych wniosek o wszczęcie postępowania przetargowego na realizację inwestycji. 29 lipca 2022 roku nastąpiło otwarcie ofert. Wpłynęła tylko jedna oferta na kwotę 545.213,51 złotych. Ponieważ znacznie przewyższała ona środki zabezpieczone w budżecie gminy na realizację zadania (247.700 złotych), postępowanie przetargowe zostało unieważnione. Ponowiono postępowanie przetargowe. 6 października 2022 roku podano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, złożonej przez Firmę Budownictwo Sportowe, Inżynieria Krajobrazu Leszek Kułak ze Skwierzyny, na kwotę 421.272,54 zł. Podpisanie umowy odbyło się 28.10.2022 roku.

W trakcie postępowań przetargowych do Urzędu Miasta Żagań wpłynęły 3 pisma od mieszkańców Żagania dotyczące inwestycji. Na wszystkie pisma udzielono wyjaśnień. Od tamtego czasu nie było żadnych więcej uwag od okolicznych mieszkańców.

17 lutego 2023 roku Wykonawca zadania pisemnie zgłosił zakończenie robót budowlanych. 21 lutego nastąpiło rozpoczęcie i zakończenie czynności odbiorowych inwestycji. Od tego momentu obiekt jest użytkowany przez mieszkańców Żagania zgodnie ze swoim przeznaczeniem i zgłoszoną przez nich potrzebą.

Przywołana w mediach decyzja 37/2023 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nakazująca dokonanie rozbiórki boiska i placu zabawa na działce ewid. nr 1355/99 przy ul. Długosza nie jest prawomocna. Gmina skorzystała z prawa odwołania od powyższej decyzji do Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, stojąc na stanowisku, potwierdzonym dokumentacją, o przeprowadzeniu inwestycji zgodnie z prawem.