Do 3 lipca 2023 roku czekamy na propozycje i pomysły mieszkańców Żagania, zgłoszone przez stronę www.zagan.konsultacjejst.pl lub w formie papierowej na specjalnym formularzu dostępnym na stronie https://urzadmiasta.zagan.pl/…/skladanie-wnioskow-do…/

Jak dokładnie zgłosić projekt?

– Wymyśl zadanie, które ma być realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w 2024 roku.

– Zbierz podpisy mieszkańców Żagania na liście poparcia Twojego projektu (Załącznik Nr 2). Każdy zgłoszony projekt musi być poparty przez co najmniej 15 osób, przy czym osoba zgłaszająca projekt jest jednocześnie osobą go popierającą.

– Złóż projekt z załączoną listą poparcia do 3 lipca br. poprzez stronę https://zagan.konsultacjejst.pl/budzet-obywatelski lub przekaż osobiście albo wyślij pocztą na adres Urzędu Miasta Żagań – Pl. Słowiański 17, 68-100 Żagań z dopiskiem “Budżet Obywatelski 2024” (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Żagań).

Projekt zgłoszony w ramach żagańskiego budżetu obywatelskiego powinien:

– być poparty przynajmniej przez 15 osób (przy czym każdy mieszkaniec może zgłosić i poprzeć tylko jeden projekt),

– mieć charakter inwestycyjny (nowa inwestycja, modernizacja, rozbudowa, remont lub zakup wyposażenia) lub nieinwestycyjny (wydarzenie o charakterze: kulturalnym, sportowym, edukacyjnym lub innym),

– być zaplanowany do realizacji na terenie będącym wyłączną własnością Gminy.

W ramach budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania:
1) które naruszają obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawo własności,
2) które nie są ogólnodostępne, tzn. z efektów realizacji zadania nie może korzystać ogół mieszkańców Miasta lub różne grupy odbiorców,
3) które stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami i programami, w tym w szczególności z planami zagospodarowania przestrzennego, programami branżowymi, unijnymi, przedsięwzięciami wpisanymi do Wieloletniej Prognozy Finansowej, itp.,
4) których wymagany budżet całkowity na realizację przekraczałby kwoty: 300.000,00 zł – w przypadku zadania inwestycyjnego, 60.000,00 zł – w przypadku zadania nieinwestycyjnego,
5) które po realizacji generowałyby koszty niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości proponowanego zadania,
6) które zakładają realizację jedynie części zadania, w tym sporządzenie wyłącznie projektu bądź planu przedsięwzięcia lub jedynie środki na wykonanie, bez zabezpieczenia środków na projektowanie,
7) które są etapem lub elementem realizacji innego projektu,
8) remontu, bądź budowy dróg,
9) budowy parkingu powyżej 6 miejsc parkingowych,
10) polegające: na remoncie, modernizacji, bądź wyposażeniu budynków i pomieszczeń jednostek oświatowych Gminy Żagań o statusie miejskim (tj.: żłobków, przedszkoli i szkół),
11) nienależące do zadań własnych gminy,
12) których realizacja nie jest możliwa w trakcie jednego roku budżetowego.

Ważne, aby zgłaszane pomysły dało się zrealizować w trakcie roku kalendarzowego (od opracowania dokumentacji projektowej do zakończenia realizacji inwestycji lub zadania nieinwestycyjnego) oraz by należały one do zadań własnych gminy.

Nad zadaniami, które przejdą pomyślnie proces weryfikacji formalnej, będziemy głosować w terminie od 1 do 14 września. Do 27 października poznamy wyniki decyzji mieszkańców i zadania, które wpisane zostaną do budżetu miasta na rok 2024.

Druki i formularze dostępne tutaj.