boisko na Długosza

Informujemy, że do Urzędu Miasta Żagań wpłynęła decyzja Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego uchylająca zaskarżoną decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Żaganiu z dnia 24 kwietnia 2023 roku nakazującą rozbiórkę boiska i placu zabaw na działce przy ulicy Długosza. Jak podkreślił organ w Gorzowie Wielkopolskim inwestor:

  • dokonał prawidłowego zgłoszenia zadania organowi administracji architektoniczno-budowlanej i otrzymał zaświadczenie o braku sprzeciwu (29.06.2022r.),
  • dopełnił wymaganych formalności wynikających w Prawa budowlanego,
  • organ I instancji nie wydał postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych w trakcie kontroli budowy boiska w styczniu 2023 roku, stwierdzając brak takiej potrzeby,
  • wskazał zakres i sposób wykonania inwestycji w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik do zgłoszenia.

Organ powiatowy nie posiadał uprawnień do wydania w tej sprawie decyzji o rozbiórce bez uprzedniego wstrzymania wykonywanych robót. W przeprowadzonym postępowaniu wskazano szereg uchybień proceduralnych. W ocenie Lubuskiego WINB, w ustalonym w przedmiotowej sprawie stanie faktycznym, przedmiotową inwestycję należało ocenić jako zrealizowaną legalnie – zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane.

Decyzja Lubuskiego WINB w Gorzowie Wielkopolskim jest ostateczna. Przekazano sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji (Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Żaganiu).