PRZYPOMINAMY ZASADY GŁOSOWANIA:

Głosowanie odbywa się w dniach od 1 do 14 września 2023 roku w formie elektronicznej za pośrednictwem strony https://zagan.konsultacjejst.pl/budzet-obywatelski lub papierowej (ankieta do pobrania ze stron urzędu lub w punkcie podawczym). W przypadku głosowania w formie papierowej ankietę należy złożyć w Punkcie Informacji Urzędu Miasta Żagań (pl. Słowiański 17) do 14 września w godzinach pracy magistratu.

Uprawniony do udziału w głosowaniu jest każdy mieszkaniec Żagania, niezależnie od wieku – zatem dzieci w każdym wieku, młodzież i dorośli. Weryfikacja danych, w tym o zamieszkiwaniu na terenie Żagania, odbywa się na podstawie rejestrów i ewidencji.

Każdy mieszkaniec może wybrać maksymalnie dwa zadania z przedstawionej w ankiecie listy – jeden głos na zadanie inwestycyjne, a drugi na zadanie nieinwestycyjne.

Do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024 wybrane zostaną:

– zadania inwestycyjne, które uzyskają największą liczbę głosów, do wyczerpania puli 525 tys. zł,

– zadania nieinwestycyjne, które uzyskają największą liczbę głosów, do wyczerpania puli 125 tys. zł.

Lista wybranych projektów do realizacji w 2024 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego opublikowana zostanie na stronie internetowej Urzędu Miasta Żagań https://zagan.konsultacjejst.pl/budzet-obywatelski do dnia 27 października 2023 r.

Zasady budżetu obywatelskiego określa Uchwała nr LXV/438/2023 Rady Miasta Żagań z dnia 25 maja 2023 roku w sprawie: określenia wymagań jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Gminy Żagań o statusie miejskim na 2024 rok.

Opisy złożonych projektów znajdą Państwo również na stronie

https://zagan.konsultacjejst.pl/budzet-obywatelski

Ankieta