Burmistrz Miasta Żagań przypomina, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2), 3a) i 3b) ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1469 ze zm. – dalej u.c.p.g.), każdy właściciel nieruchomości jest zobowiązany do przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych, a także gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków oraz pozbywania się nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi.

Nowelizacją ustawy wprowadzoną w sierpniu 2022 roku na gminy został nałożony obowiązek przeprowadzania co najmniej raz na dwa lata kontroli nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe (szamba) lub przydomowe oczyszczalnie ścieków, w zakresie posiadania pisemnych umów na świadczenie usługi wywozu nieczystości ciekłych oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi (art. 6 ust. 1 pkt 1), ust. 5a pkt 1) i 3), ust. 5aa u.c.p.g.).

W związku z powyższym informujemy, że od września 2023 roku będą przeprowadzane kontrole częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz osadników w przydomowych oczyszczalniach ścieków, a także zawartych umów z gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi. Kontrole będą prowadzone w siedzibie Urzędu Miasta Żagań poprzez okazanie dokumentów przez właścicieli nieruchomości lub bezpośrednio na terenie nieruchomości. Fakt wykonania obowiązku pozbywania się przez właściciela zebranych na terenie nieruchomości zlokalizowanej na terenie miasta Żagań nieczystości ciekłych może być udokumentowany rachunkiem albo fakturą VAT, wystawionymi przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim.

Prosimy Państwa o współpracę i udostępnienie niezbędnych dokumentów będących przedmiotem kontroli. Osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków, powinny zawrzeć takie umowy niezwłocznie.

Art. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przewiduje kary grzywny m. in. dla osób utrudniających przeprowadzanie kontroli oraz osób nieprzestrzegających obowiązków określonych w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim.

Poniżej podajemy listę podmiotów prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, którzy posiadają zezwolenia wydane przez Burmistrza Miasta Żagań na prowadzenie tej działalności:

 1. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o., ul. Chrobrego 44, 68-100 Żagań, tel. (68) 477 78 83
 2. Zakłady Usługowe Zachód Sp. z o.o., ul. Robocza 40, 61-517 Poznań, tel. (68) 477 78 67 (oddział
  w Żaganiu)
 3. TOI TOI Polska Sp. z o.o., ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa, tel. (68) 451 45 42 (oddział Zielona Góra)
 4. Usługi Transportowe Artur Wojtkowiak, Siecieborzyce 56, 67-320 Małomice, tel. 601 257 375
 5. Usługi Asenizacyjne BEAVER Maciej Krupowies, Sieniawa Żarska 18, 68-200 Żary, tel. 660 077 112
 6. Usługi Asenizacyjne Zbigniew Leś, ul. Pomorska 29/2, 68-200 Żary, tel. (68) 374 00 66, 604 828 313
 7. WC SERWIS Sp. z o.o., ul. Szybowa 20E, 41-808 Zabrze, tel. 801 133 088, (32) 278 45 31
 8. H.U. KONSERWATOR Przemysław Kotzbach, Konin Żagański 137/1, 68-120 Iłowa,
  tel. 502 607 648, 602 658 144
 9. mToilet Sp. z o.o., ul. Toruńska 31, 03-226 Warszawa, tel. 800 000 800
 10. Rekord Hale Namiotowe Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 17, 50-412 Wrocław, tel. (71) 343 83 88
 11. H.U. „KARO” Radosław Pachowicz, ul. Garbarska 5, 67-100 Nowa Sól, tel. 604 058 163
 12. WC TRON Sp. z o.o., ul. Wyb. J. Słowackiego 9, 50-406 Wrocław, tel. 800 808 308