Po raz trzeci burmistrz Andrzej Katarzyniec zachęca mieszkańców do wymiany pieców węglowych na ekologiczne źródła ciepła w ramach Żagańskiego Programu Wymiany Pieców. W terminie od 24 stycznia do 31 marca 2024 roku magistrat przyjmuje wnioski o udzielenie dopłaty do takiej inwestycji. Miasto dofinansowuje wymianę urządzenia grzewczego opalanego paliwem stałym o sprawności cieplnej poniżej 80% lub użytkowanego dłużej niż 10 lat, na urządzenie grzewcze zasilane gazem, energią elektryczną lub pompą ciepła.

Zachęcamy do pozyskiwania dotacji z budżetu miasta na dofinansowanie kosztów wymiany “kopciuchów” na nowoczesne urządzenia spełniające obecne wymagania emisyjności. W tegorocznym budżecie zaplanowano na ten cel 60 000 złotych.

JAK UZYSKAĆ WSPARCIE FINANSOWE GMINY NA WYMIANĘ STAREGO PIECA?

Realizacja zadania objętego dofinansowaniem dotyczy wyłącznie nieruchomości, które położone są w granicach administracyjnych Miasta Żagań.

Wnioskodawcami ubiegającymi się o dotację mogą być:

  • właściciele nieruchomości mieszkalnej, w zabudowie jednorodzinnej, posiadający w swoim budynku indywidualne urządzenie grzewcze, opalane paliwem stałym, o sprawności cieplnej poniżej 80% lub użytkowane dłużej niż 10 lat;
  • właściciele lokalu mieszkalnego w zabudowie wielolokalowej, posiadającyindywidualne urządzenie grzewcze opalane paliwem stałym, o sprawności cieplnej poniżej 80% lub użytkowane dłużej niż 10 lat;
  • wspólnoty mieszkaniowe (przedstawiciele), które posiadają własną kotłownię wyposażoną w urządzenie grzewcze opalane paliwem stałym, o sprawności cieplnej poniżej 80% lub użytkowane dłużej niż 10 lat;

Dotacja udzielana jest na wymianę starych kotłów grzewczych na nowe ekologiczne źródło ciepła takie jak: kocioł gazowy, piec zasilany energią elektryczną, pompa ciepła.

Warunkiem niezbędnym do skorzystania z dotacji na wymianę istniejącego urządzenia grzewczego jest całkowita likwidacja dotychczasowego źródła ciepła.

Dotacja będzie udzielana do wysokości 50% udokumentowanych i poniesionych kosztów za zakup nowego źródła ciepła, jednak nie więcej niż:

  • 5000 zł – dla właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej lub wielolokalowej,
  • 10 000 zł – dla wspólnot mieszkaniowych posiadających własną kotłownię.

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać w punkcie informacji Urzędu Miasta w Żaganiu. O zakwalifikowaniu wniosków do przyznania dotacji, decyduje kolejność ich złożenia, z uwzględnieniem daty oraz godziny wpływu do urzędu. Wnioski złożone przed lub po terminie pozostaną bez rozpatrzenia. Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła odbywać się będzie wyłącznie do wysokości środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w budżecie Gminy Żagań o statusie miejskim. Zakwalifikowanie wniosku nie jest gwarancją wypłaty dofinansowania w przypadku wyczerpania puli dostępnych środków.

Załączniki do wniosku:

– dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,

– zgoda współwłaścicieli,

– w przypadku wspólnoty mieszkaniowej, zgoda mieszkańców na zmianę urządzenia służącego ogrzewaniu, wyrażona w formie uchwały,

– zestawienie lokali podlegających dotacji poświadczone przez zarząd lub zarządcę nieruchomości.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. :(68) 477 10 29.

Druk wniosku do pobrania dostępny jest na stronie www.urzadmiasta.zagan.pl oraz w formie papierowej w Urzędzie Miasta Żagań (plac Słowiański 17), pok. 23.

Szczegóły zasad udzielania dofinansowania oraz naboru reguluje Uchwała Nr XXX/125/2021 Rady Miasta Żagań z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na wsparcie finansowania kosztów inwestycji zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, związanych z celami grzewczymi obiektów mieszkalnych położonych na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim.

– uchwała nr XXX/125/2021

Regulamin udzielania dotacji

zmiana Regulaminu (termin składania wniosków)

wzór wniosku

–  Informacja beneficjenta o zrealizowaniu zadania objętego dofinansowaniem