Program Priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych, poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych położonych na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim (przez budynek mieszkalny wielorodzinny należy rozumieć budynek mieszkalny, w którym wydzielono więcej niż dwa lokale, w tym przynajmniej dwa samodzielne lokale mieszkalne).

 • Wnioski należy składać do 30 września 2024 roku.
 • Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Punkcie Informacji Urzędu Miasta Żagań, pl. Słowiański 17.
 • Za datę złożenia Wniosku uważa się datę wpływu do Urzędu Miasta Żagań.
 • Formularz Wniosku jest dostępny na stronie internetowej urzadmiasta.zagan.pl lub
  w siedzibie Urzędu Miasta Żagań, pl. Słowiański 17, pok. 23.

 

 • NA TEN MOMENT ZŁOŻONO 4 WNIOSKI O DOFINANSOWANIE
 • NIE ZREALIZOWANO PRZEDSIĘWZIĘĆ KOŃCOWYCH
 • NIE WYPŁACONO DOFINANSOWANIA

 

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z DOFINANSOWANIA?

Beneficjentem końcowym Programu jest osoba fizyczna, posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim oraz spełniająca kryteria dochodowe określone w Programie.

NA CO MOŻNA UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE?

Wsparciem objęte będą przedsięwzięcia polegające na demontażu wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, czyli:

 • pompa ciepła powietrze/woda,
 • pompa ciepła powietrze/powietrze,
 • kocioł gazowy kondensacyjny,
 • kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie z automatycznym podawaniem,
 • ogrzewanie elektryczne (inne niż pompa ciepła),
 • podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku, spełniającego wymagania Programu (w tym do węzła cieplnego znajdującego się w budynku).

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego / zbiornika na gaz do kotła,
 • zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż),
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym,
 • dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.

Wysokość dofinansowania uzależniona jest od dochodów Beneficjenta lub osób pozostających w gospodarstwie domowym i została ustalona na poziomie:

PODSTAWOWYM – do 30% kosztów kwalifikowanych faktycznie poniesionych wydatków, nie więcej niż 15 000 zł na jeden lokal mieszkalny.

Beneficjentem końcowym uprawnionym do podstawowego poziomu dofinansowania jest osoba fizyczna, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 120 000 złotych:

a) stanowiącym podstawę obliczenia podatku, wykazanym w ostatnio złożonym zeznaniu podatkowym zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych,

b) ustalonym:

 1. zgodnie z wartościami określonymi w załączniku do obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny w sprawie wysokości dochodu za dany rok z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, obowiązującego na dzień złożenia Wniosku oraz
 2. na podstawie dokumentów potwierdzających wysokość uzyskanego dochodu, zawierających informacje o wysokości przychodu i stawce podatku lub wysokości opłaconego podatku dochodowego w roku wskazanym w powyższym obwieszczeniu ministra;

c) z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, przyjmując, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód roczny w wysokości dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie ustawy o podatku rolnym, obowiązującego na dzień złożenia Wniosku o dofinansowanie;

d) niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i mieszczącym się pod względem rodzaju w katalogu zawartym w art. 3 lit. c) ustawy o świadczeniach rodzinnych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia Wniosku o dofinansowanie, wykazanym w odpowiednim dokumencie.

W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł wymienionych w lit. a) – d), dochody te sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć 120 000 zł.

PODWYŻSZONYM – do 60% kosztów kwalifikowanych faktycznie poniesionych wydatków, nie więcej niż 25 000 zł na jeden lokal mieszkalny.

Beneficjentem końcowym uprawnionym do podwyższonego poziomu dofinansowania jest osoba fizyczna, której przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:

1 673 zł w gospodarstwie wieloosobowym;

2 342 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód osoby fizycznej, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został  przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu nie przekroczył czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia Wniosku o dofinansowanie.

NAJWYŻSZYM – do 90% kosztów kwalifikowanych faktycznie poniesionych wydatków, nie więcej niż 37 500 zł na jeden lokal mieszkalny.

Beneficjentem końcowym uprawnionym do najwyższego poziomu dofinansowania jest osoba fizyczna, której przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:

900 zł w gospodarstwie wieloosobowym

1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym

lub ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta końcowego, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany.

Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia Wniosku o dofinansowanie.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód osoby fizycznej, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia Wniosku o dofinansowanie.

OKRES REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA I KWALIFIKOWALNOŚCI KOSZTÓW

 • Rozpoczęcie przedsięwzięcia przez Beneficjenta końcowego rozumiane jest jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego lub innego dokumentu potwierdzającego rozpoczęcie przedsięwzięcia) i może nastąpić nie wcześniej niż data zawarcia umowy o dofinansowanie przez Beneficjenta końcowego z Gminą Żagań o statusie miejskim. Koszty poniesione wcześniej będą uznawane za niekwalifikowane.
 • Zakończenie przedsięwzięcia przez Beneficjenta końcowego (data wystawienia ostatniej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego lub innego dokumentu potwierdzającego wykonanie prac) oznacza rzeczowe zakończenie wszystkich prac objętych umową o dofinansowanie, pozwalające na prawidłową eksploatację zamontowanych urządzeń i nastąpi nie później niż 30.09.2025 r.).

INNE WARUNKI PROGRAMU

 • Środki na realizację Programu przekazywane będą Gminie Żagań o statusie miejskim w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
 • Gmina Żagań o statusie miejskim przekaże Beneficjentowi końcowemu dotację w formie refundacji części kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia.
 • Warunkiem udzielenia dofinansowania jest zobowiązanie się Beneficjenta końcowego, że po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia w ramach Programu w lokalu mieszkalnym objętym dofinansowaniem nie będą zainstalowane żadne źródła ciepła na paliwa stałe o klasie niższej niż 5 klasa według normy przenoszącej normę europejską EN 303-5.
 • Na jeden lokal mieszkalny może być udzielone jedno dofinansowanie w ramach Programu.
 • W przypadku gdy w lokalu mieszkalnym, w którym realizowane jest przedsięwzięcie, prowadzona jest działalność gospodarcza rozumiana zgodnie z unijnym prawem konkurencji, wysokość dotacji jest pomniejszana proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej na prowadzenie działalności gospodarczej. Gdy działalność gospodarcza jest prowadzona na powierzchni całkowitej przekraczającej 30% lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania. Otrzymanie dofinansowania nie jest możliwe, gdy na dzień składania Wniosku o dofinansowanie, lokal mieszkalny jest wynajmowany. W przypadku, gdy lokal mieszkalny zostanie wynajęty w okresie trwałości przedsięwzięcia (tj. w okresie 5 lat, licząc od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia), dofinansowanie przyznane na realizację przedsięwzięcia podlega zwrotowi wraz z odsetkami, w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia następnego po dniu stwierdzenia naruszeń.
 • Otrzymanie dofinansowania na zakup i montaż indywidualnego źródła ciepła w lokalu mieszkalnym nie jest możliwe w przypadku, gdy dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego,
  w którym znajduje się lokal, którego dotyczy Wniosek, istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej lub jest on podłączony do sieci ciepłowniczej. W tym przypadku Beneficjent końcowy może uzyskać dofinansowanie do podłączenia lokalu mieszkalnego do sieci ciepłowniczej.
 • W przypadku współwłasności lub posiadania wspólnego ograniczonego prawa rzeczowego, Beneficjent końcowy może otrzymać dofinansowanie, jeżeli przedłoży zgodę wszystkich współwłaścicieli lub posiadaczy ograniczonego prawa rzeczowego na realizację przedsięwzięcia.
 • Przedsięwzięcie realizowane w ramach Programu może być dofinansowane z innych środków publicznych, z tym że łączna kwota dofinansowania na przedsięwzięcie nie może przekroczyć 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Więcej informacji na temat Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta Żagań, pl. Słowiański 17, pok. 23 lub pod nr telefonu (68) 477 10 29.

Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia naboru wniosków

Ogłoszenie o naborze

Regulamin naboru wniosków

Wniosek o dofinansowanie

Instrukcja wypełniania wniosków

Wykaz dochodów niepodlegających opodatkowaniu

Zgoda współwłaściciela

Zgoda na zaciągnięcie zobowiązań

RODO Wnioskodawca

RODO Współmałżonek wnioskodawcy

RODO Współwłaściciel

RODO Współorganizatorzy

Wniosek o płatność

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

Zestawienie dokumentów do wniosku

Protokół odbioru

Wykaz załączników do wniosku o płatność

Program Priorytetowy Ciepłe Mieszkanie

Załącznik nr 1 do Programu