Sesja Rady Miasta Żagań

Informujemy, że 28 maja 2024 roku o godzinie 16:00 w sali Bankietowej Żagańskiego Pałacu Kultury odbędzie się II sesja Rady Miasta Żagań.

Porządek obrad

 1. Wręczenie zaświadczenia o wyborze radnego.
 2. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miasta Żagań z dnia 07.05.2024 r.
 5. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Żagań o działalnościach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Burmistrza Miasta Żagań z działalności między sesjami Rady Miasta Żagań.
 7. Uchwały
  a) zmieniająca uchwałę budżetową na 2024 rok Gminy Żagań o statusie miejskim.
  b) zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2024 – 2038.
  c) zmieniająca uchwałę w sprawie: określenia wymagań jakie  powinien  spełniać projekt  Budżetu  Obywatelskiego Gminy Żagań o statusie miejskim na 2025 rok.
  d) w sprawie powołania Stałych Komisji Rady Miasta Żagań.
  e) w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Żagań.
  f) w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Żagań.
  g) w sprawie powołania Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
  h) w sprawie powołania Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
  i) w sprawie upoważnienia wiceprzewodniczących Rady Miasta Żagań.
  j) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Żagań.
  k) w sprawie diet dla radnych Rady Miasta Żagań.
  l) w sprawie: wyrażania zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żagań o statusie miejskim.
  m) w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości.
  n) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy gruntu.
  o) w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Żagań o statusie miejskim w Zgromadzeniu Związku Powiatowo-Gminnego Powiatu Żagańskiego.
 8. Wolne wnioski i informacje.
 9. Zamknięcie sesji.