Sesja Rady Miasta Żagań

Informujemy, że 25 czerwca 2024 roku o godzinie 16:00 w sali Kryształowej Żagańskiego Pałacu Kultury odbędzie się III sesja Rady Miasta Żagań.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Miasta Żagań z dnia 28.05.2024 r.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Żagań o działalnościach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Burmistrza Miasta Żagań z działalności między sesjami Rady Miasta Żagań.
 6. Sprawozdania z działalności między sesjami Komisji Stałych Rady Miasta Żagań.
 7. Rozpatrzenie i debata nad Raportem o stanie Gminy Żagań o statusie miejskim za 2023 r.

– opinie Komisji Stałych

– wystąpienia mieszkańców

– wystąpienia radnych

 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Żagań wotum zaufania.
 2. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żagań o statusie miejskim za 2023 rok.
 3. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia Gminy Żagań o statusie miejskim.
 4. Zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym wniosku.
 5. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Żagań o statusie miejskim za 2023 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żagań o statusie miejskim za 2023 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Żagań za 2023 rok.
 8. Uchwały:

a) zmieniająca uchwałę budżetową na 2024 rok Gminy Żagań o statusie miejskim.

b) zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2024 – 2038.

c) zmieniająca uchwałę budżetową na 2024 rok Gminy Żagań o statusie miejskim. (pr. nr 2)

d) w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim.

e) w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

f) uchwała intencyjna w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Lubuskiego.

g) w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.

h) w sprawie: wyrażania zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żagań o statusie miejskim.

i) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy gruntu.

j) w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Żagań o statusie miejskim w Zgromadzeniu Związku Powiatowo-Gminnego Powiatu Żagańskiego.

k) w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Osiedla Łąkowa” w Żaganiu.

l) zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/194/2021 Rady Miasta Żagań z dnia 29 października 2021 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych miasta Żagań.

m) zmieniająca Uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żagań o statusie miejskim na 2024 rok.

n)

o)

 1. Wolne wnioski i informacje.
 2. Zamknięcie sesji.