Uprzejmie informuję, że na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w zakresie sportów wodnych – kajakarstwa i żeglarstwa została złożona jedna oferta. Ofertę złożyło : Stowarzyszenie Turystki Wodnej “SZRON-CZERNA” – Żagań, Klub Wodny PTTK “Szron” – Żagań z siedzibą ul. M. Konopnickiej, 68-100 Żagań. W wyniku sprawdzenia i oceny oferty pod względem formalnym i merytorycznym Komisja konkursowa stwierdziła, że wnioskodawca złożył kompletną ofertę spełniającą kryteria określone w ogłoszeniu. Wobec powyższego Stowarzyszeniu została przyznana dotacja w kwocie 14 560,00 zł, brutto, słownie : czternaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych i 00/100. z up. BURMISTRZAJerzy BielawskiZ-ca Burmistrza