Uprzejmie informuję, że na realizację zadania publicznego w ramach Otwartego konkursu Ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2012 pn. “ORGANIZACJA MIĘDZYNARODOWEGO FORUM PERKUSJI W OKRESIE 16-26 SIERPNIA 2012 R” została złożona jedna oferta. Ofertę złożyło: Żagańskie Stowarzyszenie Muzyczne im. H. Czerny-Stefańskiej z siedzibą ul. Pomorska 14, 68-100 Żagań. W wyniku sprawdzenia i oceny oferty pod względem formalnym i merytorycznym Komisja konkursowa stwierdziła, że wnioskodawca złożył kompletną ofertę spełniającą wszystkie kryteria określone w ogłoszeniu. Wobec powyższego Stowarzyszeniu została przyznana dotacja celowa na realizację zadania pn. Organizacja Międzynarodowego Forum Perkusji w okresie od 16-26 sierpnia 2012 r. , w kwocie 50 000,00 zł. brutto, słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100. z up. BURMISTRZAJerzy BielawskiZ-ca Burmistrza