W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców dotyczącymi komunikatów, jakie pojawiły się dzisiaj na tablicach ogłoszeniowych w Żaganiu informujemy, że treść w nich zawarta jest nieprawdziwa. Komunikaty zostały podpisane przez przewodniczącego rady miasta, co tym bardziej budzi powszechne zdumienie. Przewodniczący rady powinien zachować szczególną staranność w przygotowaniu informacji publicznej. Odpowiadając mieszkańcom informujemy. . . Ad. 1 W sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta Żagań Wojewódzki Sąd Administracyjny na rozprawie w dniu 22 listopada br. orzekł jedynie, że w zakresie ustalania wynagrodzenia burmistrza właściwym jest sąd pracy a nie sąd administracyjny, co wcale nie oznacza, że podtrzymał uchwałę Rady Miasta w sprawie obniżki wynagrodzenia Burmistrza. Sąd pracy przyznał rację burmistrzowi. Ad. 2 W sprawie Uchwały Rady Miasta Żagań Nr XXVIII/72/2012 z dnia 28 września 2012 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie miasta Żagań. Oświadczenie Przewodniczącego Rady Miasta Żagań i w tym zakresie jest manipulacją faktów. Nie jest prawdą, że Regionalna Izba Obrachunkowa dokonała jedynie zmian porządkujących ww. uchwały. Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła naruszenie prawa w 7 punktach, tj. w większości zapisów (należy zaznaczyć, że zapisy te dodała Rada do poprawnie sporządzonego projektu uchwały przedstawionego przez Burmistrza). Nieprawdziwa jest informacja że “uchwała jest ważna i obowiązuje”, ponieważ toczy się w tej sprawie postępowanie administracyjne. Ad. 3 W sprawie pomocy Jadłodajnii św Marii De Mattias w Żaganiu Rada Miasta na sesji w maju 2012 roku podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet Radnym, którą to diety obniżono o 5 %. Projekt uchwały zawierał uzasadnienie, z którego wynikało, że środki w ten sposób zaoszczędzone przekazane zostaną na rzecz Jadłodajni św. Marii De Mattias w Żaganiu oraz świetlicy dla dzieci funkcjonującej przy tej Jadłodajni. W czasie dyskusji nad projektem uchwały radni wycofali pierwotne uzasadnienie i jednocześnie określili, że obniżenie diet to oszczędność w działalności Rady. Nie można zatem przyjąć, że na sesji 2 maja Rada Miasta obniżając diety, podjęła wszelkie formalno – prawne kroki mające na celu przekazanie środków na pomoc dla Jadłodajni. Reasumując: Przewodniczący Rady Miasta Żagań w swoim komunikacie mija się z prawdą oraz manipuluje faktami.