Zarządzenie Nr 311/2012Burmistrza Miasta Żagańz dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2013 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 271/2012 Burmistrza Miasta Żagań z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2013 r. , w związku z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. , Nr 234, poz. 1536 z późn. zm. ), zarządza się, co następuje: &sect1Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2013. &sect2Do realizacji zadania, o którym mowa w &sect 1 niniejszego Zarządzenia wybrano podmioty uprawnione i przyznano następujące kwoty dotacji na sfinansowanie realizacji zadania:l. p. Nazwa organizacjiKwota przyznana1. Stowarzyszenie Turystyki Wodnej “SZRON – CZERNA ” -sporty wodne3. 000 zł2UKS “OLIMP ” -sporty siłowe3. 500 zł3. ŻTC “Huragan ” -kolarstwo36. 000 zł4. WKS “Sobieski ” -wschodnie sztuki walki oyama karate6. 000 zł5. WKS “Sobieski ” -piłka siatkowa chłopców42. 000 zł6. UKS “Spartak ” -piłka siatkowa dziewcząt42. 000 zł7. UKS “NIKE ” &ndashsporty siłowe9. 500 zł8. UKS “Czarni ” -piłka nożna165. 000 zł9. UKS “Czarni ” -piłka ręczna122. 000 zł 10. UKS “Czarni ” -tenis stołowy38. 000 zł11. UKS “Czarni ” -brydż sportowy3. 000 zł RAZEM:470. 000 zł &sect3Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej. &sect4Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Burmistrz Miasta Żagań Sławomir Kowal