Zarządzenie Nr 140/2013Burmistrza Miasta Żagańz dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 r. zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. “Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej, w szczególności z rodzin najuboższych, dotkniętych chorobą alkoholową, z uwzględnieniem programów i działań profilaktycznych, w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych. ” Na podstawie Zarządzenia Nr 110/2013 Burmistrza Miasta Żagań z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 r. zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. “Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej, w szczególności z rodzin najuboższych, dotkniętych chorobą alkoholową, z uwzględnieniem programów i działań profilaktycznych, w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych. “, w związku z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. , Nr 234, poz. 1536 z późn. zm. ), zarządza się co następuje: &sect1Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 r. zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. “Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej, w szczególności z rodzin najuboższych, dotkniętych chorobą alkoholową, z uwzględnieniem programów i działań profilaktycznych, w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych. ” &sect2Do realizacji zadania, o którym mowa w &sect 1 niniejszego Zarządzenia wybrano nw. podmioty i przyznano następujące kwoty dotacji na sfinansowanie realizacji zadania:l. p. Nazwa organizacjiKwota przyznana1. PCK Lubuski Zarząd Okręgowy w Zielonej Górze15. 550 zł2PZ CARITAS parafii p. w. św. Józefa w Żaganiu 5. 350 zł3. ZHP Hufiec Żagań 26. 100 zł RAZEM:47. 000 zł &sect3Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej. &sect4Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Burmistrz Miasta Żagań Daniel Marchewka