Zarządzenie Nr 155/2013Burmistrza Miasta Żagańz dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2013 r. Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. , Nr 234, poz. 1536 z późn. zm. ) oraz &sect 7 ust. 1 pkt 2 Uchwały Nr XXXI/88/2012 Rady Miasta Żagań z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie: programu współpracy Gminy Żagań o statusie miejskim z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok zarządza się, co następuje:&sect 11. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w 2013 r. zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. “Organizacja Międzynarodowego Forum Perkusji “. 2. Zlecenie realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1, nastąpi w formie wspierania wykonania zadania publicznego, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. 3. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. &sect 2Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert publikuje się poprzez jego zamieszczenie:w Biuletynie Informacji Publicznej,na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Żagań,na stronie internetowej Urzędu Miasta Żagań www. um. zagan. pl. &sect 3Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej. &sect 4Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Burmistrz Miasta Żagań Daniel Marchewka