Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 594) oraz &sect 13 ust. 1 statutu miasta Żagania zwołuję się XLIII sesję Rady Miasta Żagań na dzień 27. 06. 2013 r. o godz. 10. 00 w sali narad Urzędu Miasta przy ul. Jana Pawła II 15 w Żaganiu. PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miasta Żagań : XL odbytej w dniu 27. 05. 2013 r. , XLI odbytej w dniu 10. 06. 2013 r. 4. Interpelacje, wnioski i zapytania. 5. Podjęcie uchwały w sprawie:5. 1. obsadzenia mandatu radnego. 6. Przyjęcie ślubowania przez radnego Pana Radosława Kwietnia . 7. Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Żagań o statusie miejskim, informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania finansowego za 2012 rok a także wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Żagań:7. 1. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żagań o statusie miejskim za 2012 rok,7. 2. Odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Żagań o statusie miejskim za 2012 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy,7. 3. Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej z rozpatrzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Żagań o statusie miejskim za 2012 rok wraz z podjętymi przez Komisje uchwałami,7. 4. Odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok,7. 5. Przedstawienie opinii Komisji Rady,7. 6. Dyskusja . 8. Podjęcie uchwał :8. 1. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żagań o statusie miejskim za 2012 rok,8. 2. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Żagań za 2012 rok,8. 3. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok Gminy Żagań o statusie miejskim,8. 4. w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Miasta Żagań,8. 5. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żagań o statusie miejskim wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu,8. 6. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żagań o statusie miejskim,8. 7. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu miasta dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Żaganiu na rok 2013,8. 8. zmieniająca uchwałę Nr XXXII/101/2012 Rady Miasta Żagań z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim,8. 9. zmieniająca uchwałę Nr XXXII/103/2012 Rady Miasta Żagań z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia terminu, częstości i trybu uiszczania opłaty z gospodarowanie odpadami komunalnymi,8. 10 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicą Bolesławiecką i Żarską,8. 11. w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego terenu “Osiedla Łąkowa ” w Żaganiu. 9. Odpowiedzi na interpelacje. 10. Sprawy organizacyjne11. Zamknięcie sesji.