Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 594) oraz &sect 13 ust. 6 statutu Miasta Żagania zwołuję XLIV nadzwyczajną sesję Rady Miasta Żagań na dzień 11 lipca 2013 r. o godz. 10. 00 w Sali Kurlandzkiej Pałacu Książęcego przy ul. Szprotawskiej 4 w Żaganiu. PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Uroczyste pożegnanie pani Teresy Przychodzeń-Koordynatora Zespołu Wizytatorów w Żarach4. Podjęcie uchwały w sprawie:4. 1. zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok Gminy Żagań o statusie miejskim4. 2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2013-20244. 3. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/79/2012 Rady Miasta Żagań z dnia 29. 10. 2012 r. w sprawie: podziału miasta na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych4. 4. odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Żagań o statusie miejskim4. 5. ustalenia stawki dotacji przedmiotowej na finansowanie miejsca dla bezdomnych zwierząt w roku 2013 dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej4. 6. dokonania zamiany nieruchomości komunalnej na nieruchomość Skarbu Państwa. 5. Zamknięcie sesji.