Zarządzenie Nr 179/2013Burmistrza Miasta Żagańz dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2013 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 150/2013 Burmistrza Miasta Żagań z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2013 r. , w związku z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. , Nr 234, poz. 1536 z późn. zm. ), zarządza się, co następuje: &sect1 Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 r. zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez szkolenie dzieci i młodzieży, organizację zawodów sportowych oraz udział w zawodach sportowych w zakresie piłki siatkowej plażowej. &sect2 Do realizacji zadania, o którym mowa w &sect 1 niniejszego Zarządzenia, wybrano podmiot uprawniony, tj. Uczniowski Klub Sportowy “Spartak ” przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych z siedzibą w Żaganiu, ul. Pomorska 7 i przyznano następującą kwotę dotacji na sfinansowanie realizacji zadania: 16 000 zł. &sect3 Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej. &sect4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Burmistrz Miasta Żagań Daniel Marchewka