Kolejna sesja Rady Miasta Żagań odbędzie się już w piątek 25 października w Sali Kurlandzkiej o godz. 11. 00. W porządku obrad piątkowej sesji znalazły się m. in. ocena funkcjonowania szkół i placówek oświatowo-wychowawczych oraz osiągnięć edukacyjnych szkół w mieście, sprawozdania z działalności komisji i podejmowane działania Przewodniczącej Rady Miasta pomiędzy sesjami. Tradycyjnym punktem każdej sesji zwyczajnej są interpelacje, wnioski i zapytania radnych, których nie zabraknie i tym razem. PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Ocena funkcjonowania szkół i placówek oświatowo-wychowawczych oraz osiągnięć edukacyjnych szkół podstawowych i gimnazjów w mieście. 4. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Miasta Żagań odbytej w dniu 20. 09. 2013 r. 5. Sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady Miasta Żagań. 6. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 7. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym. 8. Interpelacje, wnioski i zapytania. 9. Podjęcie uchwał w sprawie:9. 1. zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok Gminy Żagań o statusie miejskim9. 2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żagań o statusie miejskim nalata 2013-20249. 3. zmiany uchwały Nr XLIV/81/2013 Rady Miasta Żagań z dnia 11 lipca 2013 rokuw sprawie: ustalenia stawki dotacji przedmiotowej na finansowanie miejsca dlabezdomnych zwierząt w roku 2013 dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Żaganiu9. 4. ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu Miasta dla ZakładuGospodarki Mieszkaniowej w Żaganiu na rok 20139. 5. wyrażenia zgody na podwyższenie bonifikaty z tytułu wpisania budynków do rejestruzabytków przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych9. 6. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowejlokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żagań o statusie miejskim9. 7. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowejlokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Żagań o statusie miejskim wrazz oddaniem w wieczyste użytkowanie gruntu. 68-100 Żagań, Plac Słowiański 17, tel. (0-68) 477 10 24 fax (0-68) 477 10 17, www. um. zagan. pl/, info@um. zagan. pl10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 11. Sprawy organizacyjne, (wolne wnioski i informacje). 12. Zamknięcie sesji.