Na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm. ) oraz &sect 13 ust. 1 i 6 Statutu Miasta Żagania zwołuję LXIV nadzwyczajną sesję Rady Miasta Żagań na dzień 18 lipca 2014 r. o godz. 10:00 w Sali Bankietowej Pałacu Książęcego przy ul. Szprotawskiej 4 w Żaganiu. PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Podjęcie uchwał: 3. 1. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok Gminy Żagań o statusie miejskim 3. 2. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Żagańskiego na dofinansowanie przewozu dzieci niepełnosprawnych na turnus rehabilitacyjny 3. 3. w sprawie: zmiany uchwały Nr LXII/67/2014 rady Miasta Żagań z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Żagań o statusie miejskim dla Parafi Rzymsko-Katolickiej Wniebowzięcia NMP w Żaganiu 3. 4. w sprawie: udzielenia dotacji z budżetu Gminy Żagań o statusie miejskim dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Józefa w Żaganiu. 4. Zamknięcie sesji. Przewodniczący Rady Miasta ŻagańTomasz Kwarciński