Projekty uchwał:w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok Gminy Żagań o statusie miejskim. w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2014 roku. w sprawie: zwolnień z podatku od nieruchomości. w sprawie: upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Miasta Żagań. w sprawie: powołania Stałych Komisji Rady Miasta Żagań. w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Żagań. w sprawie: uprawnień dla Komisji Rewizyjnej. zmieniająca Uchwałę Nr LXVIII/110/2014 rady Miasta Żagań z dnia 30 października 2014 roku zmieniającą Uchwałę LIX/52/2014 Rady Miasta Żagań z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie zasad udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Żagańskiego. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żagań o statusie miejskim. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żagań o statusie miejskim wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu.