Sesja Rady Miasta
Sesja Rady Miasta

Projekty uchwał:zmieniającą Uchwałę Nr XXXVIII/40/2013 Pełniącej Funkcję Rady Miasta Żagań z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki i kluby na terenie Miasta Żagań. w sprawie: zasad ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nierolniczych gruntów stanowiących własność Gminy Żagań o statusie miejskim. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu miasta dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na rok 2015. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Żagań o statusie miejskim. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żagań o statusie miejskim. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej na finansowanie miejsca dla bezdomnych zwierząt w roku 2015 dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Żaganiu. w sprawie zmiany Statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Żaganiu. w sprawie: udzielenia odpowiedzi na skargi Pani Stanisławy Znamirowskiej zamieszkałej w Żaganiu. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uchwalonych: uchwałą Nr V/34/2003 Rady Miasta Żagań z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Starego Miasta” w Żaganiu, uchwałą Nr IX/78/2011 Rady Miasta Żagań z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Starego Miasta” w Żaganiu, uchwałą Nr LVIII/42/2014 rady Miasta Żagań z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zazgospodarowania przestrzennego “Starego Miasta” w Żaganiu. w sprawie wyrażenia intencji na przejęcie części gruntów będących w użytkowaniu wieczystym oraz stanowiącym własność Dringenberg Polska Spółka z o. o. w Żaganiu.