Informujemy, iż Zarządzeniem Nr 242/2015 z dnia 26 października 2015 r. Burmistrz Miasta Żagań rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 r. zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia poprzez wspieranie działań dla osób objętych stacjonarną opieką paliatywno – hospicyjną, nie będących świadczeniami medycznymi.
Do realizacji zadania, o którym mowa wyżej, wybrano podmiot uprawniony tj. Koło Żarskie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta, ul. Św. Brata Alberta 4, 68-200 Żary i przyznano dotację na finansowanie realizacji zadania w kwocie 25.420 zł, w formie powierzenia zadania.

Zarządzenie – w sprawie rozstrzygnięcia konkursu