Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach następujących projektów uchwał: projekt uchwały w sprawie: Programu współpracy Gminy Żagań o statusie miejskim z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok oraz projekt uchwały w sprawie: nadania Statutu Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są działające na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mające wpisaną w działalności statutowej daną dziedzinę, w której podejmowane są konsultacje.

Tryb konsultacji: wyrażenie opinii lub złożenie uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji, w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta Żagań, Plac Słowiański 17, 68-100 Żagań, drogą elektroniczną na adres k.komar@um.zagan.pl, bądź ustnie do protokołu w Wydziale Oświaty, Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej w Urzędzie Miasta Żagań, Plac Słowiański 17.

Termin przeprowadzenia konsultacji:

a.termin rozpoczęcia konsultacji: 11.11.2015 r.

b. termin zakończenia konsultacji: 17.11.2015 r.

Zapraszamy!

Zarządzenie-konsultacje Projekt uchwały-Program formularz Konsultacji Zarządzenie Projekt uchwały-statut formularz Konsultacji