Zarządzeniem Nr 289/2015 z dnia 3 grudnia 2015 r. Burmistrz Miasta Żagań ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku.

Zarządzenie, ogłoszenie o otwartym konkursie ofert, wzór oferty oraz wzór sprawozdania stanowią załącznik do niniejszej wiadomości.

Zarządzenie-ogłoszenie

OGŁOSZENIE – KULTURA FIZYCZNA 2016

Wzór oferty

Wzór sprawozdania