Informujemy, że Zarządzeniem Nr 315/2015 Burmistrza Miasta Żagań z dnia 24 grudnia 2015 roku, został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 roku zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Prowadzenie Klubu Abstynenta na terenie miasta Żagań”.

Do realizacji ww. zadania wybrano Żagańskie Stowarzyszenie Klubu Abstynenta „Promyk”, przyznając dotację na sfinansowanie realizacji zadania w kwocie 34.000 złotych.