26 lutego 2016 roku odbyła się XIX sesja Rady Miasta Żagań, przed rozpoczęciem której głos zabrał Burmistrz Daniel Marchewka – Chciałbym wykazać solidarność z Przewodniczącą Rady w świetle ostatnich doniesień prasowych. Wanda Winczaruk jest osobą o nieskazitelnej postawie, jest głównym mediatorem we wszystkich sprawach dotyczących Rady i radnych. Doskonale rozumiem, jak ciężko jest funkcjonować w obliczu pomówień i nagonki medialnej. W ramach podziękowań za dotychczasowe zaangażowanie i pracę na rzecz Żagania Burmistrz wręczył Wandzie Winczaruk kwiaty. Poparcie w imieniu grupy radnych wyraził również Krzysztof Omieljańczyk, który podkreślił, iż radni stoją w obowiązku bronić Przewodniczącej w obliczu kreowania jej krzywdzącego obrazu w mediach. Wanda Winczaruk jest osobą poszukującą rozwiązań, nie winnych, co niejednokrotnie zaprezentowała w swej pracy.

Komendant Powiatowy Policji w Żaganiu  insp. Artur Kamiński przedstawił ocenę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście, podkreślając iż sytuacja Żagania na tle innych powiatów województwa przedstawia się dobrze, a miasto należy uznać za jedno z bezpieczniejszych w rejonie. Utrzymanie i poprawa tego stanu następuje poprzez prowadzenie szeregu działań o charakterze prewencyjnym, do których należy m.in. opracowana i na bieżąco aktualizowana miejska mapa zagrożeń. Komendant poinformował również, że Komenda Powiatowa dysponuje 11 wakatami. Sprawozdanie z prac przedstawił następnie p.o. Komendanta Straży Miejskiej, Roman Kuczak. Do głównych zadań wykonywanych przez strażników miejskich należą interwencje w zakresie porządku publicznego oraz współdziałanie z innymi jednostkami w zakresie utrzymania porządku w mieście.

Sprawozdania z działalności przedstawili również prezesi miejskich spółek – MZK i ŻARL. Radni zgłosili następnie swoje zapytania i interpelacje oraz przystąpili do podejmowania uchwał. Przyjęto zmiany uchwały budżetowej, które umożliwią opracowanie dokumentacji technicznej na budowę targowiska przy ulicy Sportowej (dzięki zabezpieczeniu na ten cel kwoty 50 tysięcy złotych). Rada przyjęła jednolite kryteria naboru do klas pierwszych szkół podstawowych oraz klas pierwszych gimnazjów prowadzonych przez gminę, wyraziła zgodę na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Żagańskiego w zakresie przebudowy ciągu pieszego ulicy Kochanowskiego oraz przebudowy chodnika przy ulicy Piastowskiej (od ulicy Żarskiej do Konopnickiej) oraz przyjęła Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Żaganiu.