25 marca 2016 roku odbyła się XXI sesja Rady Miasta Żagań, w trakcie której radni jednogłośnie uchwalili nowy plan zagospodarowania przestrzennego dla zachodniej części miasta – obszaru, na którym rozpocznie się długo oczekiwana inwestycja budowy galerii handlowej wraz z miejscem przesiadkowym dla pasażerów komunikacji autobusowej.

Dzisiejszą sesje rozpoczęły sprawozdania – prezesa MPOiRD Wojciecha Szumskiego na temat działalności spółki w roku ubiegłym, oraz dyrektora ZGM w Żaganiu Bogdana Fryze na temat sytuacji gospodarki mieszkaniowej w mieście. Z informacji przedstawionej radnym wynika, iż na koniec 2015 roku miasto dysponowało 1274 lokalami mieszkalnymi oraz 136 lokalami socjalnymi. Budynków będących w całości własnością miasta było 40, natomiast na liście osób oczekujących na przydział lokalu znalazło się 131 mieszkańców Żagania.

Omówiono następnie inicjatywę uchwałodawczą zgłoszoną przez mieszkańców w zakresie wprowadzenia zakazu budowy stacji bazowych telefonii komórkowych na terenie miasta. Jak wyjaśnili pracownicy Urzędu Miasta, nie ma prawnych podstaw do przyjęcia podobnego rozwiązania w drodze uchwały. Burmistrz podziękował radnemu Cyprianowi Maszlongowi za monitorowanie problemu i aktywność, obiecując analizę innych rozwiązań, które pomogą w sposób prawnie dopuszczalny zagwarantować rozwiązanie tej kwestii.

W trakcie sesji przyjęto 12 uchwał. Oprócz wspomnianego planu zagospodarowania przestrzennego wyrażono zgodę na przystąpienie gminy do Związku Powiatowo-Gminnego Powiatu Żagańskiego, który zajmie się opracowaniem wspólnego programu komunikacji publicznej, do którego wprowadzenia od 1 stycznia 2017 roku zobligowane są samorządy. Burmistrz Daniel Marchewka zapewniał radnych, iż zadba o to, aby to żagańska spółka realizowała usługi transportu publicznego na terenie Związku. Przeanalizowano już rozwiązania, dzięki którym takie powierzenie zadania może zostać zrealizowane.

Rada Miasta zajęła się wnioskiem o rozwiązanie stosunku pracy z Przewodniczącą Rady Wandą Winczaruk. Zabierając głos Przewodnicząca podkreślała, iż przez 40 lat pracy zawodowej szanowała ludzi, gdyż to praca z nimi i dla nich stanowi fundament każdej z aktywności, którą podejmuje. Na uwagi przełożonych sugerujące, iż nie musi już pracować stwierdziła, że decyzja o tym, w jaki sposób realizuje się społecznie i zawodowo powinna należeć wyłącznie do niej. Podobne opinie wyrazili radni, deklarując swoje poparcie dla Wandy Winczaruk oraz sprzeciw wobec nagonki, pomówień i ataków kierowanych wobec Przewodniczącej. Na urzędników wolno składać skargi – papier wszystko przyjmie – podkreślił Daniel Marchewka. – Wyrażam pełną solidarność z Wandą Winczaruk. Jest to nagonka na osobę będącą społecznikiem, osobę zaangażowaną. Te ataki pokazują, w jakich okolicznościach pracujemy. Radni odrzucili wniosek dyrektorki Powiatowego Urzędu Pracy o zwolnienie Wandy Winczaruk.

W trakcie XXI sesji przyjęto nowy program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim. Na zakończenie wybrano nowych członków Komisji Budżetu i Finansów, przewodnictwo Komisji powierzając Bartłomiejowi Wosiowi.