25 kwietnia 2016 roku odbyły się posiedzenia dwóch komisji stałych Rady Miasta Żagań. W Pałacyku przy ulicy Jana Pawła II 15 obradowała Komisja Gospodarki, natomiast w Sali Konferencyjnej Komisja Budżetu i Finansów. Oba zespoły rozpoczęły pracę o godzinie 16:00.

Przybyłych na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów powitał przewodniczący Bartłomiej Woś, podkreślając merytoryczny charakter pracy nowego składu komisji. Spotkanie rozpoczęło sprawozdanie z działalności spółki Pałac Książęcy, której prezes Paweł Lóssa przedstawił radnym wykaz obiektów, harmonogram organizowanych w roku 2015 imprez sportowych oraz stan zatrudnienia, który w roku ubiegłym wyniósł 53 osoby. Prezes poinformował również o stracie spółki, która wyniosła ponad 2 miliony 72 tysiące złotych i wynika z kosztów odsetek od kredytów zaciągniętych przez spółkę na budowę kompleksu rekreacyjno-sportowego Arena.

Radni pytali o remont fontann. Zadaniem realizowanym przez Pałac Książęcy jest remont fontanny przed oranżerią, gdzie wyłoniony został już wykonawca i trwa podpisywanie umowy. Paweł Lóssa poinformował, że od 15 kwietnia działa fontanna pływająca na stawie karpiowym, która codziennie uruchamiana jest w godzinach od 9:00 do 23:00.

Członkowie komisji wysłuchali następnie sprawozdania prezesa MPOiRD Wojciecha Szumskiego z „Akcji Zima”. Zima nie rozpieszczała spółki – w ramach tegorocznych działań odnotowano 22 wyjazdy na drogi w ramach odśnieżania. Głównym zadaniem realizowanym obecnie przez MPOiRD jest usuwanie ubytków w nawierzchni po sezonie zimowym. Aby dokonywać łatania w sposób najbardziej nowoczesny i długotrwały, spółka zakupiła recykler drogowy umożliwiający wykorzystanie zerwanych nawierzchni bitumicznych oraz „łatanie” dziur na gorąco, co powoduje znaczną oszczędność. W lutym 2016 roku usunięto 32 ubytki. Obecnie w działania te zaangażowane są trzy zespoły, które sukcesywnie usuwają powstałe po zimie uszkodzenia w nawierzchni. Prezes Wojciech Szumski poinformował, iż głównym zadaniem spółki jest gospodarka odpadami komunalnymi, w ramach której spółka odbiera śmieci z 2712 nieruchomości na terenie gminy miejskiej, dostarczając je następnie do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Marszowie.

Przewodniczący Bartłomiej Woś zapytał pracowników Urzędu Miasta o stan prac w zakresie remontu ulicy Żarskiej oraz budowy galerii handlowej na terenie byłego dworca PKS, stan prac nad sceną w Pałacu oraz o sytuację Szpitala w Żaganiu w kontekście ostatnich doniesień prasowych.

Małgorzata Szymańska-Dereń, Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zagospodarowania Przestrzennego poinformowała, iż w ramach remontu ulicy Żarskiej do urzędu trafił projekt wykonany zgodnie z wszelkimi ustaleniami prowadzonymi w ramach licznych wizji lokalnych, uwzględniający wykonanie zjazdów oraz budowę ścieżki rowerowej. Trwają uzgodnienia oraz uruchomienie procedury przetargowej. W kontekście powstającej galerii handlowej Naczelnik poinformowała, iż jest w stałym kontakcie z wykonawcą, który posiada gotowe projekty oraz jest w trakcie pozyskiwania uzgodnień – konserwatorskich oraz w Starostwie. Prezes Pałacu Książęcego wyjaśnił, iż trwają prace wykończeniowe w zakresie instalacji nagłośnienia sceny, która już stoi i już w tym tygodniu wykorzystana zostanie na potrzeby koncertu papieskiego.

Do doniesień prasowych dotyczących żagańskiego Szpitala odniósł się Zbigniew Białkowski, Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Oświaty, który przypomniał działania podjęte przez burmistrza w trakcie batalii o utrzymanie placówki – akcję wysyłania kartek, wachlarz pism skierowanych do najważniejszych instytucji odpowiedzialnych za Szpital oraz spotkań odbytych w ramach jego ratowania. Zbigniew Białkowski zapewnił, że miasto przekaże mieszkanie dla lekarza specjalisty, lecz do tej pory nikt nie zgłosił takiej potrzeby. Umorzony zostanie podatek od nieruchomości, doposażone zostaną oddziały, które już otrzymały wsparcie od miasta w postaci laktatora i karetki pogotowia. Dyrektor wyjaśnił, że zwrócono się do miasta również z prośbą o darmowy wywóz śmieci, lecz zapomniano, iż to nie żagańska spółka świadczy usługi w tym zakresie dla Szpitala. Prośba o zwolnienie z opłat za wodę i ścieki również nie leży w gestii samorządu. Miasto Żagań podejmie wszelkie działania w zakresie posiadanych kompetencji – te deklaracje pozostają aktualne. Nie ma i nie będzie zgody władz miasta na likwidację żagańskich oddziałów.

Na zakończenie posiedzenia Komisji Izabela Nowakowska, Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego wyjaśniła przyczynę zmian w budżecie zaproponowanych na najbliższą sesję. Zmianie ulegnie forma dotacji udzielonej Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Żaganiu na budowę przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych na osiedlu Moczyń i Kolonia Laski. Ponieważ środki te przekazane zostaną w formie dotacji celowej nie będzie potrzeby dokonywania zmian w formie uchwały. Dodatkowo gmina otrzymała 300 tysięcy złotych od Agencji Nieruchomości Rolnych na modernizację drogi osiedlowej przy ulicy Kopernika oraz budowę parkingu. Droga ta stanie się następnie drogą miejską. Zadanie to zostanie zrealizowane w ramach systemu zaprojektuj-wybuduj. Jesteśmy na etapie ogłaszania przetargu na tę inwestycję.

Kolejne zmiany uchwały budżetowej dotyczą przekazania środków, jakie gmina otrzyma od Powiatu Żagańskiego na realizację zadań w zakresie funkcjonowania Centrum Informacji Turystycznej oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żaganiu. Dodatkowo zmiany obejmą wysokość kwoty subwencji oświatowej ogólnej, która zmniejszona została decyzją Ministra Finansów. Ze względu na mniejszą liczbę dzieci rozpoczynających naukę w klasach pierwszych w roku szkolnym 2016/2017 subwencja będzie niższa od planowanej o 430.172 złotych. Kwota 480.990 złotych przeznaczona zostanie na przebudowę budynku mieszkalnego przy ulicy Pstrowskiego i utworzenie 12 lokali socjalnych. Inwestycja ta uzyskała wsparcie finansowe ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie i zrealizowana zostanie w latach 2016-2017. Po stronie dochodów należy odnotować kwotę 155 tysięcy złotych, która stanowi refundację części wydatków poniesionych w 2015 roku na realizację projektu pod nazwą „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz wdrożone e-usług publicznych w Żaganiu”.