Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XVII/124/2015 Rady Miasta Żagań z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żagań o statusie miejskim na 2016 r. i Uchwały Nr XVI/113/2015 Rady Miasta Żagań z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie programu współpracy Gminy Żagań o statusie miejskim z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.

Burmistrz Miasta Żagań ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 roku zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, którego przedmiotem jest powierzenie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym gminy, wraz z udzieleniem dotacji na jego sfinansowanie.

Realizacja zadania nastąpi w trybie powierzenia wykonania zadania publicznego w rozumieniu art. 5 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, pn. „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej, w szczególności z rodzin dotkniętych i zagrożonych problemem alkoholowym, z uwzględnieniem programów i działań profilaktycznych, w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom.”

W 2016 r. na realizację zadania przeznaczono kwotę 47.000 zł.

Zasady przyznawania dotacji:

 1. Do konkursu przystąpić mogą organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w przedmiotowej dziedzinie, na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim.
 2. Dotacja przyznana zostanie podmiotowi lub podmiotom wyłonionym w konkursie, zatwierdzonym przez Burmistrza Miasta Żagań.
 3. W przypadku, gdy suma posiadanych i zabezpieczonych w budżecie środków będzie niewystarczająca dla zabezpieczenia pokrycia wnioskowanych kwot dotacji przez oferentów, wnioskowane kwoty mogą zostać proporcjonalnie obniżone wraz ze stosownym zmniejszeniem zakresu realizowanego zadania publicznego, którego realizacja zostanie sfinansowana dotacją. W przypadku zaistnienia konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferentów, nie będą oni związani złożonymi ofertami.
 4. W celu opiniowania złożonych ofert Burmistrz Miasta, w drodze zarządzenia, powoła komisję konkursową.
 5. W komisji konkursowej nie mogą zasiadać osoby uczestniczące w konkursie bądź pozostające w takim stosunku faktycznym z uczestnikami konkursu, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności.
 6. Jeżeli okoliczności, o których mowa w pkt. 5 zostaną ujawnione po powołaniu komisji, Burmistrz Miasta dokona odpowiedniej zmiany w składzie komisji, przy czym czynności komisji dokonane przed zmianą, uznaje się za nieważne.
 7. Zadania komisji zostaną określone w Regulaminie pracy komisji, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Burmistrza w sprawie powołaniu komisji konkursowej.
 8. Decyzję o powierzeniu realizacji zadania wybranemu podmiotowi lub podmiotom, po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej, podejmie Burmistrz Miasta Żagań, nie później niż w ciągu 14 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert.
 9. Ofertę realizacji zadania publicznego, ramowy wzór umowy na wykonanie zadania publicznego oraz wzór sprawozdania z wykonania tego zadania określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r.            w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25).
 10. Zakres oferty podmiotu uprawnionego do jej złożenia, musi być zgodny z art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w szczególności powinien zawierać:
 • szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
 • termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
 • kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
 • informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne,
 • deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.
 1.  Do oferty należy dołączyć:
 1. kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji,
 2. w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(ów),
 3. statut oferenta lub jego kopię,
 4. oświadczenie oferenta, że podczas realizacji zadania zostaną spełnione warunki wynikające z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2016 r. poz. 452),
 5. program zajęć profilaktycznych, w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień,
 6. program zajęć opiekuńczo-wychowawczych,
  1. świadectwa kwalifikacji osób prowadzących zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i profilaktyczne,
  2. pełnomocnictwo do działania w imieniu organizacji (w przypadku, gdy dokumenty dotyczące  dotacji, podpisują osoby inne niż wskazane w statucie), złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii,
  3. w przypadku, gdy oferent działa na podstawie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, wymagany jest dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
 1. W przypadku załączenia do oferty kserokopii jakiegokolwiek dokumentu, kopia ta winna być poświadczona „za zgodność z oryginałem” przez organ wydający dokument lub przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu.
 2. Burmistrz zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu, bez podania przyczyny.

 Termin i warunki realizacji zadania

 1. Zadanie może być zrealizowane w okresie od 15 czerwca 2016 r. do 15 września   2016 r., z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy jego realizacji, określone zostaną          w umowach o powierzenie realizacji zadania publicznego.
 2. Nabór uczestników wypoczynku przeprowadzi organizator.
 3. Sfinansowaniem objęte zostaną dzieci i młodzież, zamieszkujące w Żaganiu, w szczególności pochodzące z rodzin najuboższych, dotkniętych chorobą alkoholową.
 4. Dzieci objęte sfinansowaniem zostaną wytypowane bądź zaopiniowane przez szkoły lub Ośrodek Pomocy Społecznej w Żaganiu.
 5. Wypoczynek może zostać zorganizowany zarówno w Żaganiu, jak i poza Żaganiem,
 6. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.
 7. W trakcie realizacji zadania zleceniobiorca jest zobowiązany do zapewnienia dzieciom i młodzieży bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu oraz opieki wychowawczej ze strony odpowiednio przygotowanej kadry pedagogicznej, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U.  z 2016 r. poz. 452),
 8. Zleceniobiorca nie może pobierać żadnych opłat od uczestników wypoczynku.
 9. Oferent po dokonaniu naboru uczestników organizowanego wypoczynku sporządzi listę uczestników, którą dostarczy zleceniodawcy, przed rozpoczęciem realizacji zadania lub najpóźniej w dniu jego rozpoczęcia. Lista powinna zawierać imię, nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, nazwę i numer szkoły do której dziecko uczęszcza.
 10. Po zakończeniu realizacji zadania zleceniobiorca dołączy do sprawozdania końcowego zaktualizowaną listę uczestników wypoczynku.
 11. Szczegółowe, ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania regulować będzie umowa zawierana z oferentem, sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r.            w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 Nr 6 poz. 25).

 

Termin składania ofert

 1. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym, mogą składać pisemne oferty na realizację zadania publicznego, na drukach określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r.  w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25), w terminie do dnia 27 maja 2016 r. w Punkcie Informacji Urzędu Miasta Żagań, pl. Słowiański 17, 68-100 Żagań.
 2. Oferty  należy składać w zamkniętych kopertach, z napisem „Konkurs ofert na organizację wypoczynku letniego” oraz  adresem zwrotnym oferenta.
 3. Wzór oferty i sprawozdania dostępne są w Wydziale Oświaty, Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Żagań, pl. Słowiański 17 (pok. nr 18) oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Żagań i w Biuletynie Informacji Publicznej.
 4. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miasta Żagań.

Termin, tryb i kryteria wyboru ofert

 1. Konkurs rozstrzyga Burmistrz Miasta Żagań, po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.
 2.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert.
 3. Wyboru ofert dokonuje się w oparciu o kryteria określone w art. 15 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w szczególności ocenie merytorycznej podlegać będzie:
 1. możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, w tym zgodność merytoryczna złożonej oferty z zadaniem określonym w niniejszym ogłoszeniu oraz celami statutowymi oferenta;
 2. przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,  ze szczególnym uwzględnieniem wysokości wnioskowanej dotacji w przeliczeniu na 1 dziecko;
 3. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot składający ofertę będzie realizować zadanie publiczne, w tym:
 • zakwaterowanie uczestników (baza lokalowa);
 • warunki sanitarne i socjalne;
 • atrakcyjność miejsca realizacji wypoczynku (położenie geograficzne, walory wypoczynkowe i krajoznawcze);
 • atrakcyjność programu, różnorodność zajęć;
 • kwalifikacje osób prowadzących zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i profilaktyczne;
 • personel dodatkowy (pielęgniarka, lekarz, ratownik itp.);
  1. doświadczenie podmiotu w zakresie realizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej z terenu miasta Żagań;
  2. analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków, ze szczególnym uwzględnieniem zadań realizowanych na rzecz Gminy Żagań o statusie miejskim.
 1. Oferty złożone na innych drukach niż określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r.  w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25), niekompletne lub złożone po terminie, zostaną odrzucone z przyczyn formalnych i nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 2. Komisja w trakcie opiniowania ofert może prosić oferentów o udzielenie dodatkowych informacji.
 3. Burmistrz Miasta Żagań zastrzega sobie prawo do wyboru więcej niż jednej oferty zwycięskiej w konkursie, w celu zapewnienia optymalnych warunków realizacji zadania określonego w niniejszym ogłoszeniu.

 Ogłoszenie wyników

 1. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Żagań, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Żagań www.um.zagan.pl.
 2. Wybrani oferenci zostaną powiadomieni niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu.

 Informacje dodatkowe

 1. W roku 2016 zadanie tego samego rodzaju nie było realizowane.
 2. W roku 2015 zrealizowano zadanie publiczne tego samego rodzaju polegające na sfinansowaniu organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej, w szczególności z rodzin najuboższych, dotkniętych chorobą alkoholową, z uwzględnieniem programów i działań profilaktycznych, w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych. Na realizację tego zadania przekazano organizacjom pozarządowym w formie dotacji 46.999,60 zł.

Wzór oferty oraz sprawozdania, treść zarządzenia oraz ogłoszenia w sprawie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej, w szczególności z rodzin dotkniętych i zagrożonych problemem alkoholowym, z uwzględnieniem programów i działań profilaktycznych, w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom znajdą Państwo tutaj.

 

 

 

Wzór