Listopadową sesję Rady Miasta Żagania (23 listopada) zdominowały tematy oświatowe. – Jesteśmy zadowoleni z wyników egzaminów gimnazjalnych i szóstoklasistów – zaznacza Zbigniew Białkowski, dyrektor Departamentu Infrastruktury i Oświaty. – Nasze szkoły wypadają dobrze w porównaniu do średniej w powiecie, województwie i kraju.

 

W 2015 roku po raz pierwszy nie było świadczeń wyrównawczych dla nauczycieli, zaś w 2014 roku udało się je ograniczyć do 5 tys. zł. Wcześniej, z powodu błędów przy naliczaniu świadczeń wyrównawczych miasto straciło w 2009 roku 412 tys. zł, w 2010 415 tys. zł, w 2011 373 tys. zł – w tym przypadku była korekta i 54 tys. zł przekwalifikowano na nagrody w kolejnym roku. W 2012 miasto dopłaciło 49 tys. zł, zaś w 2013 – 130 tys. zł.

– Sprowadzenie świadczenia wyrównawczego do poziomu zerowego jest sukcesem, który świadczy o dobrym prowadzeniu oświaty przez żagański samorząd – komentuje Z. Białkowski. – Dwa lata wystarczyły obecnej władzy, aby osiągnąć ten poziom. Poziom, z którym poprzednia władza nie mogła sobie poradzić przez kilka lat, a który spowodował utratę ponad miliona złotych, wydanych w wyniku błędów i braku nadzoru. Ten błąd prawie doprowadził do zamknięcia jednej ze szkół i mógł spowodować zwolnienie ok. 25 nauczycieli i 11 pracowników obsługi.

Cieszymy się z sukcesów

Sukcesem było między innymi zapewnienie wszystkim dzieciom z miasta miejsc w przedszkolach, utrzymanie zatrudnienia nauczycieli i przyznanie 113 uczniom szkół podstawowych i gimnazjów stypendiów w dziedzinie nauki, sportu i kultury. W grupie szkół podstawowych mieliśmy jedną laureatkę i 12 finalistów wojewódzkich konkursów przedmiotowych. W gimnazjach 2 laureatów i 12 finalistów. Uczniowie wszystkich szkół uczestniczyli w 238 kołach pozalekcyjnych. W zapewnieniu poziomu nauki pomogły również projekty realizowane w szkołach. Wspieraliśmy też uczniów z dysfunkcjami, organizując dla nich zajęcia rewalidacyjne, wczesne wspomaganie, roczne wspomaganie przedszkolne, nauczanie indywidualne. Przeznaczaliśmy też pieniądze na naukę języka polskiego dla uczniów wracających z innych krajów lub obcokrajowców.

 – Pozyskaliśmy dodatkowe środki z ministerialnej rezerwy subwencji oświatowej – wylicza Z. Białkowski. – Na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach, doposażenie szkół i przedszkoli w pomoce dydaktyczne, w celu poprawy jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych oraz uzupełnienia księgozbiorów w bibliotekach szkolnych.

Udało się przeprowadzić wiele remontów i inwestycji. Praktycznie w każdej z placówek. Remontowaliśmy dachy, korytarze, klasy, toalety. Rozbudowaliśmy monitoringi jednostek.

Jak uszczelnić budżet dla oświaty?

– Uczniom trzeba pomagać, również w postaci zapewnienia im nauczania indywidualnego, w przypadku, gdy spełniają kryteria, aby je otrzymać – tłumaczy Daniel Marchewka, burmistrz Żagania. – Jednak w ciągu kilku ostatnich lat obserwujemy wzrost ilości wydawanych orzeczeń prze Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną o konieczności takiego nauczania. To ok. 450 tys. zł rocznie.

Jeśli to się dzieje przy organizacji roku szkolnego, to możemy umieścić koszty w budżecie. Gorzej, gdy takie godziny są przyznawane w trakcie roku szkolnego, gdy budżety są już realizowane. Musimy wówczas wydawać ponadplanowe środki na ten cel, znacznie zwiększając koszty funkcjonowania oświaty.

W ciągu kilku ostatnich lat liczba uczniów objętych tego rodzaju nauczaniem jest coraz większa. Rekordowym jest bieżący rok, w którym w ciągu dwóch miesięcy aż 42 uczniów korzystało z nauczania indywidualnego. Dla porównania, w Szprotawie było ich zaledwie ośmiu, w Lubsku i Jasieniu po czterech. Również sąsiednie Żary odnotowywały od 2013 roku znacznie mniejszą liczbę uczniów, którzy pobierają naukę indywidualną, niż w Żaganiu.

– Te statystyki są zadziwiające – stwierdził Z. Białkowski. – Wskazują na to, że poradnie w sąsiednich miastach nie wydają tylu orzeczeń. Z tego powodu miasto zajęło się problemem i szuka sposobu na jego złagodzenie.

Strażnicy na dworcu

W punkcie poświęconym sprawozdaniu z okresu między sesjami burmistrz Daniel Marchewka opowiedział o spotkaniu w biurze inwestycji PKP we Wrocławiu, dotyczącym remontu żagańskiego dworca kolejowego. – Miasto nie będzie musiało partycypować w żadnych kosztach – podkreślał burmistrz. – Do wyremontowanego budynku zostanie przeniesiona straż miejska, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej oraz Żagańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.

Jednym z ważniejszych przedsięwzięć była również wizyta w Słubicach, dotycząca możliwości włączenia do Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Przemysłowej gruntów miejskich, odzyskanych od spółki Dirngenberg, w miejskiej strefie przemysłowej.

 

Woda i ścieki bez zmian

 

W części poświęconej uchwałom radni głosowali nad przedłużeniem obowiązujących w tym roku taryf opłat za wodę i ścieki, do kwietnia przyszłego roku. Powodem są toczące się prace w tej sprawie, na szczeblu rządowym. Za pozostawieniem taryf bez zmian opowiedziało się 10 radnych, zaś dziewięciu radnych opozycji wstrzymało się od głosu.

To zdziwiło Andrzeja Pilimona, prezesa Żagańskich Wodociągów i Kanalizacji, który zapytał o powód wstrzymania się radnego Stanisław Kucaba. – Nie wiem, jak to rozumieć – dopytywał prezes. – Czy nie jest pan zadowolony z pozostawienia cen wody i ścieków na tegorocznym poziomie?

– Gdyby była podwyżka, to bym głosował przeciw – odpowiedział radny.

W dalszej części uchwał radni przyznali między innymi 50 tys. zł na remont zabytkowego muru na cmentarzu „Na górce”, dokapitalizowali Miejski Zakład Komunikacji kwotą 62 tys. zł. Pieniądze te są potrzebne na remont otwartej stacji paliw przy MZK.

Ponad 9 tys. zł przyznano Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej. Te fundusze są potrzebne na wkład własny ZGM do remontu dachu wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Keplera 39.

Samorząd wsparł również Miejską Bibliotekę Publiczną, realizującą program, w ramach którego książnica wzbogaci się o sześć nowych stanowisk komputerowych, a także Zespół Szkół nr 1, na realizację wkładu własnego do projektu „DE L’ECOLE A L’EMLOI” . Szkoła w ciągu trzech lat otrzyma dofinansowanie w wysokości 82.196 zł z  Agencji Programu Erazmus+.    

(mt)

Fot. Adam Żyworonek