Burmistrz Miasta Żagań Zarządzeniem Nr 238/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pn. „Prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Żagań, dla dzieci i młodzieży szkolnej, w szczególności z rodzin dotkniętych i zagrożonych problemem alkoholowym, z uwzględnieniem programów i działań profilaktycznych, w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom”.

Treść Zarządzenia oraz Ogłoszenia, wzór oferty i wzór sprawozdania stanowią załącznik do niniejszej wiadomości.

Zarządzenie Nr 238/2016

Ogłoszenie w sprawie prowadzenia świetlic w 2017 roku

Wzór oferty

Wzór sprawozdania