– Jesteśmy najmniej zadłużonym miastem w naszej części województwa – tłumaczył burmistrz Daniel Marchewka, podczas wspólnego posiedzenia komisji oświaty, budżetu i finansów oraz gospodarki, które opiniowały projekt budżetu. – Planujemy wiele inwestycji w drogi i parkingi. Najbardziej cieszy nas pozyskanie dofinansowania w wysokości prawie 6 mln zł na rewitalizację zabytkowego pałacyku przy ul. Jana Pawła II 7 (dawna biblioteka) oraz pl. generała Maczka. Cała inwestycja będzie kosztować 6,9 mln zł.

Czy 250 tysięcy złotych jest lepsze niż 6 mln zł?

Nie wszyscy radni wyrazili zadowolenie z informacji o decyzji Zarządu Województwa Lubuskiego, dzięki której miasto otrzymało dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Wyremontowany budynek ma stanowić między innymi dom dziennego pobytu dla seniorów, siedzibę dla wielu organizacji społecznych oraz młodzieży. Czyli ma być obiektem wielofunkcyjnym. Radny Piotr Łoś dopytywał, czemu nie skorzystano z rządowego programu „Senior”? Nie zadowoliła go odpowiedź burmistrza, że otrzymaliśmy bardzo duże dofinansowanie, dzięki któremu blask odzyska nie tylko pałacyk, ale również przylegający do niego plac. – Można  było skorzystać z programu „Senior” – upierał się radny.

Rządowy „Senior – Wigor”

Na program o którym mówił radny Piotr Łoś Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyło w tym roku 40 mln zł. Celem strategicznym programu jest wsparcie seniorów poprzez dofinansowanie działań jednostek samorządu terytorialnego w rozwoju na ich terenie sieci domów dziennego pobytu. Jednostka samorządu terytorialnego może uzyskać jednorazowe wsparcie finansowe do 80 procent całkowitego kosztu realizacji zadania, które nie może być wyższe niż 250 tys. zł.
Na adaptację budynku przewidziano nie więcej niż 180 tys. zł, natomiast na wyposażenie domu jednorazowa kwota dotacji nie może być wyższa niż 70 tys. zł.  Z budżetu państwa zostanie również sfinansowana jedna trzecia kosztów utrzymania seniora w domu, ale nie więcej niż 200 zł miesięcznie. To oznacza, że program jest przeznaczony na inne cele i skierowany do innych grup mieszkańców. W jego ramach można było skorzystać ze znacznie niższego wsparcia: „Senior-Wigor” do 250 tys. zł, RPO Lubuskie 2020 – 6 mln zł.

Informacje o możliwościach pozyskania środków i wysokości dofinansowania z MRPPS, z programu “Senior-Wigor” tutaj.

Dobry wskaźnik, dobry budżet

Żagań ma zadłużenie na poziomie 20,79 procent. Dzięki takiemu wskaźnikowi miasto może angażować się w nowe inwestycje, których w przyszłym roku będzie sporo. 

Na 2017 i 18 zaplanowano cztery duże inwestycje, które miasto chce realizować z pomocą środków unijnych. To: „Kompleksowy program komunikacji w Żarsko-Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym”, budowę ścieżek rowerowych w mieście, utworzenie „Żarsko-Żagańskiej Strefy Gospodarczej w Obszarze Funkcjonalnym oraz rewitalizację pałacyku przy ul. Jana Pawła II 7 wraz z otaczającym go placem – na to zadanie dofinansowanie już zostało przyznane.

W tym roku po raz pierwszy w budżecie została wyodrębniona rezerwa na inwestycje drogowe, w wysokości 250 tys. zł.

Na remonty bieżące miasto chce odłożyć na przyszły rok 650 tys. zł. 50 tys. zł będzie kosztowało odnowienie znaków poziomych i pionowych ulic. Do ważniejszych inwestycji będzie należeć budowa:

– chodnika przy ul. Wesołej za 80 tys. zł,

– opracowanie projektu przebudowy ul. Klonowej, Świerkowej i Sosnowej za 70 tys. zł,

– projekt i wykonanie parkingu przy ul. Klonowej za 150 tys. zł,

– pierwszy etap wymiany chodnika przy ul. Libelta za 120 tys. zł,

– również 120 tys. zł będzie kosztować wymiana chodników przy ul. Konopnickiej.

– 20 tys. zł miasto chce przeznaczyć na opracowanie projektu przebudowy zwężenia jezdni koło poczty, przy ul. Mickiewicza.

– 50 tys. zł ma iść na chodnik przy ul. Okrzei,

– 55 tys. zł będzie kosztować opracowanie projektu kolejnego etapu przebudowy ul. Żarskiej – od ul. Młynarskiej do ronda,

– 100 tys. zł będzie kosztowała modernizacja ul. Nocznickiego, w rejonie szkoły,

– 150 tys. zł wymiana chodników przy ul. Łużyckiej,

– 100 tys. zł wymiana chodników przy ul. X-lecia,

– 50 tys. zł modernizacja pl. Orląt Lwowskich

– 155 tys. zł na modernizację chodnika przy ul. Wodnej (od ul. Dworcowej) do kładki dla pieszych,

– 140 tys. zł na modernizację ul. Mostowej – koło kąpieliska,

– 300 tys. zł pochłonie odnowienie chodników przy ul. Pomorskiej.

– Ponad 2, 6 mln zł mają kosztować nowe ścieżki rowerowe, o ile uda się pozyskać na nie dotację z UE.

W sumie na drogi i parkingi miasto wyda ponad 5 mln zł. – Myślimy również o rozpoczęciu rewitalizacji odcinka ul. Szprotawskiej, od strony Pałacu Książęcego – dodał burmistrz D. Marchewka. – Zostało nam sporo kostki brukowej po remoncie pl. Słowiańskiego i ul. Żarskiej. Można ją wykorzystać do odnowienia innych odcinków ulic.

Pomoc dla powiatu i województwa

W przyszłorocznym budżecie zapisano 120 tys. zł na budowę oświetlenia przy ul. Żelaznej, które zostanie przeznaczone na pomoc dla powiatu, podczas modernizacji powiatowej ulicy. – Nie ma sensu, żebyśmy budowali oświetlenie, dopóki powiat nie wykona remontu drogi – tłumaczył burmistrz. – Podczas prac oświetlenie mogłoby zostać uszkodzone.

Miasto dofinansuje budowę chodników przy ul. Śląskiej i Buczka, której inwestorem będzie powiat, a także wesprze 105 Kresowy Szpital Wojskowy w Żarach, filię w Żaganiu. Zaangażuje się też w modernizację chodników przy ul. Jana Pawła II. W tym przypadku inwestorem jest Zarząd Dróg Wojewódzkich.

Jedną z mniejszych, ale potrzebnych inwestycji będzie m.in. budowa placu zabaw przy PSP nr 1, przy ul. Wojska Polskiego.

Przyszłoroczny budżet będzie wynosił 99.522.690 zł. Za to wydatki 104.329.642 zł. Na większą kwotę dochodów i wydatków ma program 500+. W sumie na opiekę społeczną, w różnych aspektach miasto wyda ok. 10 mln zł.

Wszystkie komisje rady zaopiniowały proponowany budżet pozytywnie. Sesja Rady Miasta Żagań jest zaplanowana na piątek16 grudnia o godz. 10.00 w sali Kurlandzkiej Pałacu Książęcego. Wówczas projekt budżetu zostanie przegłosowany przez radnych.