Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 stanowi  narzędzie realizacji polityki spójności na obszarze województwa lubuskiego w perspektywie finansowej UE na lata 2014 – 2020, w ramach którego Gmina Żagań o statusie miejskim realizuje następujący projekt:

1. Utworzenie Żagańsko – Żarskiej Strefy Gospodarczej w Żarsko – Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym obejmujących kompleksowe uzbrojenie stref inwestycyjnych. Potencjalni inwestorzy otrzymają możliwość natychmiastowej realizacji swoich inwestycji. Projekt dotyczy strefy przemysłowej położonej na północ od ul. Asnyka w Żaganiu wzdłuż drogi krajowej nr 12 o powierzchni 10,3382 ha (uzbrojona zostanie w drogi wewnętrzne wraz z infrastrukturą towarzyszącą, dojazdowe drogi publiczne oraz sieć wodno – kanalizacyjną).

Ponadto projekt obejmuje przeprowadzenie kampanii promocyjnej terenów inwestycyjnych objętych projektem, w ramach której przeprowadzone zostaną następujące działania:

  • opracowanie i druk folderu (j. polski, niemiecki, angielski) z informacjami ekonomicznymi oraz informacjami nt. terenów inwestycyjnych w nakładzie 10.000 sztuk – do dystrybucji podczas spotkań indywidualnych i/lub podczas imprez targowych;
  • stworzenie materiału multimedialnego (film i zdjęcia z wysokości) i jego umieszczenie na płytach lub pendrivach – do dystrybucji podczas spotkań indywidualnych i/lub podczas imprez targowych;
  • udział w targach oraz reklama w prasie specjalistycznej i/lub targowej;
  • reklama terenów inwestycyjnych na branżowych stronach internetowych.

Zadanie to realizowane jest w okresie od II kwartału 2016 roku do II kwartału 2018 roku w ramach:

Oś Priorytetowa 1 – Gospodarka i innowacje,

Działanie: 1.3 Tworzenie i rozwój terenów inwestycyjnych,

Poddziałanie 1.3.1 Tereny inwestycyjne – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Umowa o dofinansowanie nr RPLB.01.03.01-08-0001/16-00 z dnia 29 grudnia 2016 r.

Koszty projektu:

 

Projekt ogółem

Koszty ogółem Dofinansowanie Udział własny
26 110 716,21 20 250 759,83 5 859 956,38

Projekt realizowany w ramach Kontraktu Lubuskiego.

Podmioty projektu: Gmina Żary o statusie miejskim, Gmina Żary, Gmina Żagań o statusie miejskim, Gmina Żagań.

Grupy docelowe: potencjalni inwestorzy, mieszkańcy gmin ŻŻOF.

Produkt: Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych (67,862 ha).

Rezultat: Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych (4 szt) oraz Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych udostępnionych inwestorom (2 ha).