5 lipca odbyła się XL nadzwyczajna sesja Rady Miasta Żagań, do udziału w której przystąpiło 17 radnych. W trakcie obrad jednogłośnie przyjęto porządek obrad, a następnie zaproponowane zmiany w uchwale budżetowej na rok 2017 miasta. Zmiany potwierdzono również jednogłośnym przyjęciem zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2017-2029 zapewniając tym samym finansowanie zaplanowanych inwestycji: opracowanie projektu budowlano-wykonawczego terenu położonego przy Placu Generała Maczka oraz studium wykonalności projektu termomodernizacyjnego obiektów oświatowych. Przekazano środki na realizację Wspaniałych Wakacji w mieście oraz na dotacje na potrzeby kształcenia dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Trzecia z podjętych jednogłośnie uchwał dotyczyła zabezpieczenia środków w ramach dotacji podmiotowej dla ZGM na prace remontowe w podległych Zakładowi lokalach. Prace te obejmą wymianę pieców kaflowych i trzonów kuchennych oraz wymianę stolarki okiennej.

Przed podjęciem kolejnej, zapowiadanej w trakcie prac nad tegorocznym budżetem uchwały, doszło do działań uniemożliwiających kontynuację pracy na rzecz miasta i jego mieszkańców. Wywalczone dla miasta 20-milionowe środki unijne na utworzenie strefy gospodarczej, rewitalizację Pałacyku przy ulicy Jana Pawła II 7 oraz stworzenie kompleksowego programu komunikacyjnego wymagają (zgodnie z zapowiedzią) wkładu własnego gminy. Wkład ten miał być zabezpieczony poprzez zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 2.517.842 złotych. Konieczność takiego rozwiązania była wcześniej wielokrotnie omawiana podczas posiedzeń rady oraz jej komisji stałych i nie budziła najmniejszych zastrzeżeń. Przed podjęciem tej kluczowej dla przyszłości miasta uchwały radny Sebastian Kulesza oświadczył, iż zarówno on, jak i pozostali opozycyjni radni, nie wezmą udziału w dalszych pracach Rady i opuścił salę.

Po przerwie na salę obrad nie wrócili: Zbigniew Janek, Henryk Sienkiewicz, Piotr Łoś, Sebastian Kulesza, Radosław Kwiecień, Dariusz Jadach, Stanisław Kucab oraz Cyprian Maszlong.

Ich zachowanie doprowadziło do sytuacji, w której niemożliwe stało się podjęcie kluczowej dla miasta uchwały. Jak wyjaśniła Skarbnik Teresa Łapczyńska skutkuje to brakiem realizacji planowanych inwestycji.

Jeśli uchwała nie zostanie podjęta miasto zmuszone będzie:

  • odstąpić od umowy na utworzenie Żagańsko-Żarskiej Strefy Gospodarczej i zapłatę wynikających z tego kar,
  • unieważnić przetarg na rewiatalizację zabytkowego pałacyku przy ulicy Jana Pawła II 7,
  • wycofać się z planowanego podpisania umowy na kompleksowy program komunikacyjny w ŻŻOF,
  • wstrzymać planowane wsparcie dla ŻTBS Sp. z o.o., w ramach którego wybudowany miał zostać kolejny budynek mieszkalny,
  • wycofać deklarowaną pomoc finansową dla Samorządu Województwa Lubuskiego, dzięki której przeprowadzony miał zostać remont chodnika na ulicy Jana Pawła II,
  • wstrzymać planowane inwestycje drogowe zaplanowane w 2017 roku (m.in. na ulicy Łużyckiej i Sosnowej).Wystąpi konieczność zrezygnowania z pozyskanych przez miasto prawie 20 milionów złotych środków pozyskanych w ramach ŻŻOF oraz narażenie naszych sąsiadów i partnerów miasta Żary oraz gmin wiejskich Żagań i Żary na utratę pozyskanych przez samorządy w ramach Żagańsko- Żarskiego Układu Funkcjonalnego środków.

 

Burmistrz Daniel Marchewka podkreślił, że pieniądze zabezpieczone w uchwale miały zostać przeznaczone na inwestycje, a nie potocznie przejedzone. Tworzymy historię Żagania dla wielu pokoleń, to nie jest zabawa w politykę, lecz odpowiedzialność za miasto. Te środki są niezbędne do prawidłowego jego funkcjonowania – podkreślił gospodarz Żagania. – Dziękuję tym, którzy zostali za odpowiedzialność. Burmistrz wyraził ubolewanie i żal, że ambicje polityczne jednego radnego wygrały z troską o miasto. To nie jest zabawa i kampania przedwyborcza. Zapowiadam determinację i zwołanie kolejnej sesji, aby zrealizować te inwestycje w Żaganiu! zapowiedział Daniel Marchewka.

To, co się dzisiaj stało, to po prostu skandal! – podkreślił radny Krzysztof Omieljańczyk. Andrzej Chodań zaapelował, aby zebrać odpowiedzialnych za miasto radnych i niezwłocznie kontynuować przerwane dzisiaj prace.

Radni, którzy pozostali na sesji Rady Miasta Żagań gotowi podjąć strategiczne dla Żagania decyzje to: Krystyna Hucał, Krzysztof Omieljańczyk, Ryszard Marchewka, Józef Potyrała, Grzegorz Kuźniar, Ewa Adamczyk-Bryszewska, Andrzej Chodań, Wanda Winczaruk, Krzysztof Sieńko.

Zachęcamy do zapoznania się z załączonym materiałem wideo.