W tym roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze przyznał Gminie Żagań o statusie miejskim dotację na usunięcie i utylizację azbestu z terenu miasta.

Z otrzymanej przez gminę dotacji zostanie zdemontowane pokrycie dachowe zawierające azbest z budynków gospodarczych znajdujących się na czterech nieruchomościach. Dodatkowo od czterech innych właścicieli nieruchomości zostaną odebrane płyty dachowe zawierające azbest, które zdemontowano w ubiegłych latach.

W ramach przyznanej dotacji Gmina Żagań o statusie miejskim organizuje i pokrywa koszty: demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pozyskanych w trakcie wymiany pokryć dachowych oraz zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest zdemontowanych na posesji. Do właściciela nieruchomości należy zakup i montaż nowego pokrycia dachowego.

Właścicieli nieruchomości (zarówno osoby fizyczne, jak i prawne) będących posiadaczami wyrobów zawierających azbest zachęcamy do złożenia wniosku o dofinansowanie kosztów usuwania tych wyrobów w terminie do dnia 31 grudnia 2017 roku.  Wnioski składać można w siedzibie Urzędu Miasta Żagań, Plac Słowiański 17 68-100 Żagań, pok. 4.