Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2016 roku poz. 446 ze zm.)  oraz w oparciu o przepisy Ustawy dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Rada Miasta Żagań 31 sierpnia  2017 roku podjęła 8 uchwał w sprawie zmiany nazw ulic w mieście. Zmiana dotyczy następujących nazw ulic:

  1. Pawła Findera – ul. Jarzębinowa
  2. Małgorzaty Fornalskiej – ul. Świętej Barbary
  3. Marcelego Nowotki – ul. Parkowa
  4. Os. XXX-lecia PRL – ul. Osiedle na Górce
  5. II Armii Wojska Polskiego – ul. Ratuszowa
  6. X-lecia PL – ul. Skarbowa
  7. Mariana Buczka – ul. Lubuska
  8. Wincentego Pstrowskiego – ul. Włókniarzy

Zgodnie z uchwałami nowe nazwy ulic zaczną obowiązywać po upływie 14 dni od ogłoszenia ich w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Art. 5 ust. 2 wspomnianej wyżej Ustawy przesądza, że zmiana nazwy ulicy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową – są one nadal ważne, co oznacza, że:

  • nie trzeba wymieniać dokumentów osobistych, prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego pojazdów ani innych dokumentów zawierających dotychczasową nazwę – pozostają one ważne dopóki nie upłynie ich termin ważności;
  • zmiana nazwy ulicy nie będzie powodować problemów z dostarczaniem korespondencji pod dotychczasowy adres.

Postępowania administracyjne: (art. 5. ustęp 1): „pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat”.

Informacja dla mieszkańców ulic, których nazwy zostaną zmienione:

a) dowody osobiste – posiadacz dowodu osobistego wydanego według starego wzoru nie ma obowiązku wymiany dowodu na nowy; nowe dowody nie posiadają już adresu zameldowania, a wszelkie instytucje (np. banki), które potrzebują pozyskać od klienta potwierdzenie zameldowania, wymagają aktualnie zaświadczeń wydawanych przez właściwe urzędy;

b) paszporty – zmiana nazwy ulicy nie wpływa również na konieczność wymiany paszportów, gdyż zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy z 13 lipca 2006 roku o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 758 ze zm.) paszport nie zawiera adresu właściciela;

c) dowody rejestracyjne i prawa jazdy – zmiana nazwy ulicy dokonana na podstawie tzw. ustawy dekomunizacyjnej nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową;

d) tabliczki z numerem porządkowym, zawierające nazwę ulicy – właściciele nieruchomości poniosą koszty wykonania nowych tabliczek, bądź napisów na nieruchomości zgodnych z nową nazwą ulicy, które są obowiązani umieścić na nieruchomości w widocznym miejscu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Informacja dla przedsiębiorców:

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej – przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu do CEIDG w Urzędzie Miasta Żagań, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w terminie najpóźniej 7 dni od dnia zmiany danych.
Zakres zmiany powinien obejmować rubryki, w których należy dokonać zmiany nazwy ulicy.

Konieczne będą również zmiany w zezwoleniach na sprzedaż napojów alkoholowych, jeśli zmieni się nazwa ulicy przy której prowadzona jest działalność albo adres zamieszkania przedsiębiorcy. Zmiany w CEIDG oraz w zezwoleniach nie podlegają opłacie.

Mieszkańcy ulicy ponoszą koszty związane ze zmianą pieczątek osobistych lub firmowych, wizytówek, a także ewentualnych szyldów, banerów reklamowych i reklam.