Informujemy, że zarządzeniem numer 81/2018 Burmistrza Miasta Żagań z dnia 10 kwietnia 2018 roku ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2018 pod nazwą „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w zakresie kolarstwa”.

Na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.                 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 450) i Uchwały Nr XLVII/101/2017 Rady Miasta Żagań z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: programu współpracy Gminy Żagań o statusie miejskim z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w zakresie kolarstwa”, zgodnie z zasadami określonymi w Ogłoszeniu.

 Ogłoszenie

wzór sprawozdania

wzór oferty

Zarządzenie